Od januára 2023 pribudol nový spôsob odchodu do predčasného dôchodku.foto: Dreamstime
StoryEditor

Sociálna poisťovňa mení dôchodky, zavádza novinky

06.06.2023, 09:00

Tento rok Sociálna poisťovňa pripravila viaceré zmeny v sociálnom poistení. Dôchodcom zvyšuje penzie, zavádza takzvaný rodičovský dôchodok aj nový systém odchodu do predčasného dôchodku. Prinášame prehľad najdôležitejších zmien.

– Zvyšovanie dôchodkov

Od januára Sociálna poisťovňa valorizuje dôchodky o 11,8 % automaticky, dôchodcovia nemusia o nič osobitne žiadať. O zvýšení dostanú písomné rozhodnutie a dôchodky vo vyššej sume im budú prvý raz vyplatené v januárovom výplatnom termíne. Zvyšujú sa všetky druhy dôchodkových dávok (starobné, predčasné starobné, invalidné a pozostalostné dôchodky). Presnú výšku valorizácie si môžu dôchodcovia vypočítať aj sami prostredníctvom informatívnej webovej kalkulačky, ktorá je zverejnená na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

– Novinka – rodičovský dôchodok

Novela zákona o sociálnom poistení zaviedla od januára 2023 nový inštitút – tzv. rodičovský dôchodok. Sociálna poisťovňa ho priznáva poberateľovi starobného dôchodku, invalidného dôchodku a výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku. Rodičovský dôchodok rodičovi sa automaticky priznáva bez toho, aby bolo potrebné podať akúkoľvek žiadosť alebo vyhlásenie. Rodičovský dôchodok dieťaťu nezvyšuje jeho odvody do Sociálnej poisťovne a ani nezníži jeho budúci dôchodok.

– Predčasné dôchodky

Mení sa suma, pri ktorej vzniká nárok na predčasný starobný dôchodok, a novinkou je nárok predčasného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch. Od novembra 2022 vzniká nárok na predčasný starobný dôchodok iba vtedy, ak je suma predčasného starobného dôchodku vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima pre plnoletú osobu, čo je 375,10 eura mesačne.

Od januára 2023 pribudol nový spôsob odchodu do predčasného dôchodku. Ak poistenec získal najmenej 40 odpracovaných rokov, nebude sa na neho vzťahovať podmienka chýbajúcich najviac dvoch rokov do dovŕšenia dôchodkového veku. To znamená, že ak poistenec bude žiadať o priznanie predčasného starobného dôchodku viac ako dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, bude na posúdenie nároku na dôchodok potrebné posúdiť, koľko odpracovaných rokov získal. Ak získal najmenej 40 odpracovaných rokov, nárok na predčasný starobný dôchodok mu vznikne, ak suma jeho predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima (375,10 eura mesačne).

Suma penzie sa mu v takom prípade bude krátiť o 0,3 % za každých začatých 30 dní poberania predčasného starobného dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku. Uvedené sa vzťahuje aj na poistenca zúčastneného na starobnom dôchodkovom sporení.

– Dôchodkový vek pre narodených v roku 1967

Dôchodkový vek sa v roku 2023 nemení, zostáva 64 rokov a až do ročníka narodenia poistenca 1966 sa uplatňuje podľa tabuľky, ktorú určuje Sociálna poisťovňa. Zároveň platí, že dôchodkový vek sa poistencovi znižuje o 6 mesiacov za každé vychované dieťa (najviac za tri deti, teda najviac o 18 mesiacov.)

Zmena nastane v roku 2024. Od ročníka narodenia poistenca v roku 1967 sa opätovne zvyšovanie dôchodkového veku naviaže na strednú dĺžku života. Právna úprava týkajúca sa zníženia dôchodkového veku o šesť mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však o 18 mesiacov, ostáva zachovaná.

– Vdovské dôchodky sa budú poberať dlhšie

Vdove alebo vdovcovi, ktorí vychovali jedno dieťa, sa od januára znižuje veková hranica opätovného vzniku nároku na výplatu na pozostalostný dôchodok z doterajšieho dovŕšenia dôchodkového veku na vek 57 rokov. Zároveň sa od roku 2023 predĺži poberanie vdovského a vdoveckého dôchodku. Poistenci, ktorí splnia zákonné podmienky, budú dávku poberať o rok dlhšie ako doteraz – namiesto jedného roka ju pozostalá manželka alebo manžel budú zo Sociálnej poisťovne poberať dva roky.

Pozostalej manželke alebo manželovi, ktorým bola výplata vdovského dôchodku zastavená po uplynutí jedného roka od smrti zomretého manžela alebo manželky a ešte neuplynulo obdobie dvoch rokov, Sociálna poisťovňa od januára 2023 za zostávajúce obdobie uvoľní výplatu pozostalostného dôchodku. Dôchodcovia nemusia o uvoľnenie osobitne žiadať.

Sociálna poisťovňa tiež uvoľní výplatu pozostalostného dôchodku vdove alebo vdovcovi, ktorí dovŕšili vek 57 rokov a vychovali jedno dieťa, ak výplata ich dôchodku bola zastavená z dôvodu nesplnenia inej zákonnej podmienky nároku na výplatu dôchodku. Ostatné zákonné podmienky nároku na tieto dôchodky a ich výplatu sa nemenia.

– Česko-slovenské dôchodky

Od januára 2023 Sociálna poisťovňa zohľadňuje tzv. české obdobie poistenia, ktoré poistenec získal pred 1. januárom 1993, a jeho vplyv na slovenský dôchodok. Ide o odstránenie diskriminácie slovenských občanov, ktorí v čase rozdelenia spoločného štátu pracovali pre české firmy.

 

– Výplata z druhého piliera

Sociálna poisťovňa už stanovila referenčnú sumu pre výplatu dôchodku z II. dôchodkového piliera na rok 2023. Jej výška bude 521,30 eura. Referenčná suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne, teda z I. dôchodkového piliera. Táto suma je zároveň podmienkou výplaty starobného dôchodku zo starobného sporenia (z II. dôchodkového piliera) programovým výberom.

V praxi to znamená, že ak sporiteľovi v II. pilieri budú v roku 2023 vyplácané dôchodky, napríklad starobný dôchodok z I. piliera, invalidný dôchodok, pozostalostný dôchodok vrátane výsluhového dôchodku či dôchodok vyplácaný z cudziny v úhrne prevyšujúcej sumu 521,30 eura, bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy príspevkov v II. pilieri jednorazovo.

Od 1. januára 2024 došlo k úprave výplatnej fázy II. piliera, pričom možnosť jednorazového výberu príspevkov zostane zachovaná. Toto jednorazové vyplatenie príspevkov však bude od januára 2024 podliehať daňovej povinnosti. Na žiadosti o starobný dôchodok z II. piliera podané do 31. decembra 2023 sa bude na spôsob vyplácania dôchodkov z II. piliera vzťahovať právny režim účinný do 31. decembra 2023 vrátane možnosti vyplatenia nasporených príspevkov bez nutnosti ich zdanenia.

– Odpočítateľná položka pre pracujúcich dôchodcov

Od začiatku roku 2023 sa zamestnancom na účely dôchodkového poistenia stáva každý študent (brigádnik, dohoda), ako aj dôchodca (brigádnik, dohoda) bez ohľadu na to, či mu z príslušnej dohody plynie právo na pravidelný mesačný príjem alebo nepravidelný príjem, resp. či študent alebo dôchodca využije právo určiť dohodu na účely uplatnenia odvodovej odpočítateľnej položky (OOP), alebo nie.

Študent a dôchodca – dohodár, ktorý si chce uplatniť OOP, je povinný písomne informovať zamestnávateľa o uplatnení OOP a o skončení uplatňovania OOP. Čestné vyhlásenie, že si výnimku súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci, už zákon nevyžaduje.

– Zvýšenie úrazových dávok

Od januára 2023 vzrástli aj úrazové dávky – úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 10,9 %. O rovnaké percento vzrastú aj ďalšie úrazové dávky: jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom. Tieto dávky sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou, ktorá sa tiež každý rok valorizuje.

(red)

01 - Modified: 2023-04-04 12:00:00 - Feat.: 0 - Title: Slovensko by sa malo pripraviť na rýchle starnutie obyvateľstva, tvrdí Ghannamová 02 - Modified: 2023-02-20 14:36:58 - Feat.: 0 - Title: Dospievajúci s diabetes mellitus 03 - Modified: 2022-12-02 08:00:00 - Feat.: 0 - Title: Kto môže nazerať do zdravotnej dokumentácie? 04 - Modified: 2022-09-20 05:00:00 - Feat.: 0 - Title: Preventívne prehliadky detí. V čom sú u diabetikov iné?
menuLevel = 2, menuRoute = dia/info-pre-diabetikov, menuAlias = info-pre-diabetikov, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
11. september 2023 19:50