seniori, dôchodciReuters
StoryEditor

Kedy má diabetik nárok na invaliditu a invalidný dôchodok?

16.05.2019, 15:53
Autor:
(dia)(dia)
Človek má nárok na invalidný dôchodok, ak je invalidný, bol dostatočne dlho dôchodkovo poistený, nedosiahol dôchodkový vek a nepoberá predčasný starobný dôchodok. Radí JUDr. Katarína Fedorová.

Kedy je človek invalidný
Osoba je invalidná, ak má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravým človekom. Dlhodobo nepriaznivý je zdravotný stav, ktorý má podľa poznatkov medicíny trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri diabete:

  • Cukrovka kompenzovateľná diétou alebo diétou a perorálnymi antidiabetikami, bez komplikácií 10 – 20 %
  • Cukrovka kompenzovateľná, bez komplikácií, s ohľadom na pracovné zaradenie 30 – 40 %
  • Cukrovka ťažko kompenzovateľná, s opakovanými stavmi kolísania hodnôt glykémie a diabetickými komplikáciami (chronické komplikácie cukrovky, angiopatia, neuropatia, diabetická noha) 50 – 75 %

V prípade, že osoba trpí ešte ďalšími ochoreniami, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť možno zvýšiť najviac o 10 % za všetky tieto ďalšie ochorenia spolu.

Za invalidného teda môže byť uznaný iba pacient trpiaci ťažko kompenzovateľným diabetom s komplikáciami alebo pacient, ktorému diabetes výrazne sťažuje výkon doterajšej práce a súčasne trpí aj inými ochoreniami, za ktoré možno percento invalidity zvýšiť aspoň na 41.
Pri určovaní závažnosti postihnutia (konkrétneho percenta poklesu) sa prihliada na dôsledky ochorenia na celkový zdravotný stav a výkonnosť. Je preto veľmi dôležité, aby v lekárskych správach, ktoré pacient prikladá k žiadosti o invalidný dôchodok, boli všetky komplikácie, ktoré mu ochorenie spôsobuje, opísané čo najpodrobnejšie.

Obdobie dôchodkového poistenia


Obdobie dôchodkového poistenia je čas, za ktorý bolo z príjmu osoby odvádzané poistné na dôchodkové poistenie, teda táto osoba bola zamestnaná, podnikala, bola inak zárobkovo činná alebo si platila dôchodkové poistenie dobrovoľne.

Koľko rokov dôchodkového poistenia je potrebných, závisí od veku žiadateľa o invalidný dôchodok.
Pri žiadateľovi vo veku nad 45 rokov je to najmenej 15 rokov. Rok dôchodkového poistenia je 365 dní. Znamená to, že ak bol žiadateľ napríklad v jednom kalendárnom roku poistený 20 dní a v druhom 345, tak tieto dva roky predstavujú jeden rok trvania dôchodkového poistenia.

Poistné na dôchodkové poistenie si je možné doplatiť aj spätne, avšak iba za obdobie, v ktorom mal dotyčný prerušené povinné dôchodkové poistenie, bol zaradený do evidencie nezamestnaných alebo sa po dovŕšení 16 rokov veku sústavne pripravoval na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole. Poistenie je možné si spätne doplatiť za obdobie od 1. 1. 2004, pri doplatení z dôvodu prerušenia povinného poistenia až za obdobie od 1. 1. 2005. Pri spätnom doplatení si fyzická osoba sama určuje vymeriavací základ (konkrétnu sumu), z ktorého si doplatí poistné na dôchodkové poistenie.


Starobný a predčasný starobný dôchodok
Treťou podmienkou je, že žiadateľ ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Deň vzniku invalidity je dátum, od ktorého je preukázaný príslušný pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Invalidný dôchodok nemôže žiadateľ poberať v prípade, ak k dátumu vzniku invalidity bol v starobnom dôchodku alebo ak splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, teda bol dôchodkovo poistený aspoň 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek.  

O predčasný starobný dôchodok je možné požiadať najviac 24 mesiacov pred dovŕšením dôchodkového veku.

Výška invalidného dôchodku sa vypočíta podľa vzorca:

POMB x ODP x ADH – ak miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 % (plný invalidný dôchodok).

  • POMB je priemerný osobný mzdový bod, teda priemer osobných mzdových bodov za obdobie, keď bol žiadateľ dôchodkovo poistený.
    Osobný mzdový bod za určitý rok vypočítame tak, že hrubý príjem (vymeriavací základ) v tomto roku vydelíme priemernou ročnou mzdou v národnom hospodárstve. Ak bol príjem žiadateľa v určitom roku na úrovni priemernej mzdy, osobný mzdový bod v danom roku bude 1, ak žiadateľ zarábal polovicu priemernej mzdy, osobný mzdový bod bude 0,5. Výška priemernej mesačnej mzdy je každý rok iná – v roku 2017 bola 954 €. Osobné mzdové body v jednotlivých rokoch je možné jednoducho zistiť pomocou kalkulačky na informatívny výpočet dôchodku, ktorá je dostupná na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk.

  • ODP je súčet období dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

  • ADH je aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku. Aktuálna dôchodková hodnota je každý rok iná. Ak teda nárok na dôchodkovú dávku vznikne v roku 2019, použije sa dôchodková hodnota 12,6657 eura. V roku 2018 bola 11,9379 eura.

Ak schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 40 %, ale menej než o 71 % (ide o čiastočný invalidný dôchodok), suma invalidného dôchodku sa určí ako: (POMB x ODP x ADH) x percentuálna miera poklesu.

JUDr. Katarína Fedorová

Uverejnené v časopise DIABETIK č. 1 (január - február 2019)

menuLevel = 2, menuRoute = dia/info-pre-diabetikov, menuAlias = info-pre-diabetikov, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
20. apríl 2024 08:07