Obsahom zdravotnej dokumentácie sú zvyčajne intímne informácie, ktoré si každý pacient chce nechať len pre seba.Foto: Shutterstock
StoryEditor

Kto môže nazerať do zdravotnej dokumentácie?

02.12.2022, 09:00

Do zdravotnej dokumentácie môžu nahliadať len zákonom definované osoby. Ide zvyčajne o rodiča, manželku alebo manžela, ale aj lekárov či znalcov.

Vedenie aj spracovanie údajov zdravotnej dokumentácie určuje zákon o zdravotnej starostlivosti. Taktiež určuje aj práva na sprístupňovanie údajov, teda kto všetko môže do zdravotných záznamov nazerať.

„Právo nahliadať do dokumentácie v celom rozsahu má okrem osoby, ktorej sa týka, aj jej zákonný zástupca. V prípade neplnoletej osoby je to rodič, ale napríklad aj opatrovník,“ vysvetľuje PhDr. Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov.

Obsahom sú intímne informácie

Obsahom zdravotnej dokumentácie sú zvyčajne intímne informácie, ktoré si každý pacient chce nechať len pre seba. Túto oprávnenú požiadavku rešpektuje aj zákon. Iné osoby ako tie, ktorým to zákon dovoľuje, do vašej zdravotnej dokumentácie nemôžu nahliadať. Zákon upravuje nielen presne stanovený okruh, ale určuje aj to, v akom rozsahu a s akým cieľom môže takáto osoba do vašej zdravotnej dokumentácie nahliadať.

Zdravotná dokumentácia je vedená v písomnej forme a od 1. 1. 2019 by ju ambulancie a nemocnice mali viesť elektronicky prostredníctvom elektronickej zdravotnej knižky v rámci ezdravia, o ktoré sa stará Národné centrum zdravotníckych informácií.

Kto nahliada po smrti dotknutej osoby?

Zákon zároveň určuje, ako je to v prípade smrti osoby, ktorej sa vedie zdravotná dokumentácia. Podľa Lévyovej je to manžel alebo manželka, dieťa alebo rodič tejto osoby. „Ak takýchto osôb niet, môže to byť aj plnoletá osoba, ktorá so zomrelou osobou žila v domácnosti, blízka osoba alebo zákonný zástupca týchto osôb,“ dodáva.

Prezidentka asociácie ďalej tvrdí, že pri bližšej identifikácii týchto osôb si treba dať pozor na pojmy ako domácnosť a blízka osoba.

„Sú to pojmy s právnou relevanciou a vymedzuje ich Občiansky zákonník. Podľa neho domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby,“ vysvetľuje s tým, že blízke osoby definuje ako príbuzných v priamom rade (napr. rodičia a deti), súrodencov, manžela alebo iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa považujú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Môžete splnomocniť aj inú osobu

Lévyová tvrdí, že na nahliadnutie do dokumentácie môžu spomenuté osoby splnomocniť akúkoľvek inú osobu. „Toto splnomocnenie však musí byť urobené v písomnej forme a podpis na ňom musí byť úradne osvedčený,“ hovorí.

V splnomocnení musí byť uvedený aj rozsah splnomocnenia. Môže ísť napríklad o advokáta, ktorý zastupuje osobu pred správnymi orgánmi, napríklad zastupovanie pacienta pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v otázke, či bola poskytnutá starostlivosť správne (lege artis), alebo pred súdmi v súvislosti s náhradou škody na zdraví alebo nemajetkovou ujmou.

Výpis z dokumentácie

„Právo žiadať o výpis zo zdravotnej dokumentácie má ešte širší okruh osôb, ako to bolo v prípade nahliadania,“ hovorí Lévyová.

Okrem osôb, ktoré majú právo nahliadať (spomínali sme ich vyššie), sú to podľa nej aj osoby či štátne orgány, ktoré takýto výpis potrebujú napríklad na účely ďalšej liečby (iný lekár ako ten, čo vedie zdravotnú dokumentáciu), na účely odvodu do vojenskej služby, orgánom činným v trestnom konaní na účely súdnych konaní, inšpektorátu práce na účely vyšetrovania pracovného úrazu, orgánu na účely sociálnej pomoci a podobne. Výpis sa však poskytuje v rozsahu účelu vyžiadania.

 

Čo je zdravotná dokumentácia?

Zdravotná dokumentácia je podľa zákona o zdravotnej starostlivosti súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pacienta.

 

Vedeli ste, že...

... zdravotná dokumentácia nie je majetok pacienta ani lekára či samotného zdravotného zariadenia?

V zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný ukladať a ochraňovať zdravotnú dokumentáciu tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo k zneužitiu. To znamená, že poskytovateľ je povinný ju po dobu vymedzenú v zákone uchovávať a ochraňovať. Tak isto je povinný zabezpečiť, aby k nej nemali prístup neoprávnené subjekty.

... lekár môže nahliadnutie do dokumentácie odmietnuť. Kedy je to možné?

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (lekár, nemocnica) môže odmietnuť nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie pacientovi, ktorému sa poskytuje zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore psychiatria alebo klinická psychológia. Odopretie je možné len v prípade, ak je ošetrujúci lekár presvedčený, že by oboznámenie pacienta s údajmi v zdravotnej dokumentácii negatívne ovplyvnilo jeho liečbu.

 

Prístup do papierovej zdravotnej dokumentácie u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti má:

PACIENT alebo jeho zákonný zástupca, v prípade neplnoletého je to zvyčajne rodič.

BLÍZKE OSOBY: manžel alebo manželka, dieťa alebo rodič alebo ich zákonný zástupca po smrti tejto osoby. Ak takáto osoba nie je, tak ide o osobu plnoletú, ktorá s ňou žila v čase smrti v domácnosti, blízku osobu alebo ich zákonného zástupcu.

SPLNOMOCNENEC, teda ktokoľvek, koho na nahliadanie do zdravotnej dokumentácie písomne splnomocnil pacient. V prípade smrti pacienta niekto z blízkych osôb. Podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený. Splnomocnenec má právo nahliadať v takom rozsahu, aký je uvedený v plnej moci.

REVÍZNY LEKÁR príslušnej zdravotnej poisťovne na účely kontrolnej činnosti.

Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou na účely prešetrovania sťažností.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA A ŽUPA (lekár a sestra samosprávneho kraja) s cieľom vykonávania kontroly nad plnením povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

POSUDKOVÝ LEKÁR SOCIÁLNEJ POISŤOVNE na účely lekárskej posudkovej činnosti pri výkone sociálneho poistenia.

POSUDKOVÝ LEKÁR Úradu práce, sociálnych veci a rodiny na účely lekárskej posudkovej činnosti.

ZNALEC, ktorého ustanovil súd alebo pribral orgán činný v trestnom konaní, alebo ktorého požiadala o vypracovanie znaleckého posudku niektorá zo strán na účely priamo súvisiace s občianskym súdnym konaním alebo s trestným konaním v rozsahu nevyhnutnom na vyhotovenie znaleckého posudku.

ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA: na účely kontrolnej činnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti, za ktorú bola zo strany poisťovne uhradené poistné plnenie.

PRÍSLUŠNÝ ORGÁN ZDRAVOTNÍCKEJ KOMORY v rozsahu kontroly príslušného ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka.

PRACOVNÍK EPIDEMIOLÓGIE príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a odborný pracovník epidemiológie úradov verejného zdravotníctva MV SR a MO SR v rozsahu potrebnom na zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania.

KLINICKÝ AUDÍTOR poverený zo strany ministerstva zdravotníctva na účely výkonu klinického auditu u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý vedie zdravotnú dokumentáciu.

LEKÁR URČENÝ zo strany ministerstiev vnútra, obrany, spravodlivosti, ak ide o zdravotnú dokumentáciu vedenú v zdravotníckych zariadeniach týchto rezortov.

VŠEOBECNÝ LEKÁR ministerstva vnútra na účely lekárskeho vyšetrenia v prijímacom konaní podľa zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície a posudkový lekár Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

 

(zdroj: Asociácia na ochranu práv pacientov, pacientskekauzy.sk)

01 - Modified: 2022-11-25 10:40:07 - Feat.: 0 - Title: Šíri sa ako pandémia 02 - Modified: 2022-11-24 14:39:14 - Feat.: 0 - Title: prof. Věra Adámková: Nevšímame si varovné signály tela 03 - Modified: 2022-11-14 07:02:43 - Feat.: 0 - Title: Revolúcia v liečbe Parkinsonovej choroby už aj na Slovensku 04 - Modified: 2022-11-11 08:00:00 - Feat.: 0 - Title: Varovný signál menom prediabetes
01 - Modified: 2023-04-11 04:46:31 - Feat.: - Title: Predoperačné vyšetrenie by nemalo byť staršie ako dva týždne 02 - Modified: 2011-10-26 11:01:27 - Feat.: - Title: Fantómová bolesť
menuLevel = 2, menuRoute = dia/info-pre-diabetikov, menuAlias = info-pre-diabetikov, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
05. jún 2023 08:46