Počas trvania PN môže prísť kontrola, a to zo strany zamestnávateľa aj Sociálnej poisťovne.Foto: Shutterstock
StoryEditor

AKO neprísť o peniaze počas péenky

17.12.2023, 09:00

https://dia.hnonline.sk/dia/info-pre-diabetikov/96110684-opatrovanie-a-osetrovanie-kedy-mi-vznika-narok

Počas choroby alebo úrazu má človek nárok na vypísanie dočasnej práceneschopnosti, ľudovo povedané péenky. Sociálna poisťovňa však upozorňuje, že v takom prípade ste povinní dodržiavať liečebný režim, ktorý určí váš ošetrujúci lekár. Počas PN môže prísť kontrola, a to zo strany zamestnávateľa aj Sociálnej poisťovne. Pri nedodržaní podmienok hrozí, že prídete o dávky a dostanete aj pokutu.

Kto určuje podmienky?

Sociálna poisťovňa vysvetľuje, že práceneschopného poistenca ošetrujúci lekár informuje, v akom rozsahu môže vykonávať bežné denné aktivity, a to vzhľadom na jeho aktuálny zdravotný stav. „Liečebný režim závisí od povahy ochorenia. To znamená, že poistenec nesmie vykonávať zárobkovú činnosť, na ktorú bol uznaný dočasne práceneschopným, musí dodržiavať čas povolených vychádzok, pri niektorých ochoreniach musí ležať, nesmie fajčiť a požívať alkoholické nápoje alebo sa nesmie zdržiavať v pohostinských zariadeniach a v určený deň sa musí dostaviť na kontrolnú prehliadku k ošetrujúcemu lekárovi,“ vymenováva Sociálna poisťovňa.

Konečné slovo má poisťovňa

V prípade podozrenia z porušenia liečebného režimu Sociálna poisťovňa vyšetrí prípadné okolnosti v spolupráci s poistencom, od ktorého si vyžiada vyjadrenie k zistenej skutočnosti. „Sociálna poisťovňa zároveň požiada o písomné vyjadrenie ošetrujúceho lekára k podozreniu z porušenia liečebného režimu. Na základe výsledkov prešetrenia Sociálna poisťovňa rozhodne, či došlo alebo nedošlo k porušeniu liečebného režimu,“ vysvetľuje poisťovňa.

Hrozí vám pokuta sto eur

Ak Sociálna poisťovňa vyhodnotí podozrenie ako porušenie liečebného režimu, poistenec stratí nárok na výplatu nemocenského odo dňa porušenia liečebného režimu do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie však v rozsahu 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom.

„Sociálna poisťovňa môže poistencovi uložiť pokutu aj v prípade porušenia ďalších povinností, ktoré je v zmysle zákona o sociálnom poistení povinný dodržiavať,“ uvádza poisťovňa s tým, že tak môže urobiť, ak napríklad príslušnej pobočke neoznámi zmenu adresy, na ktorej sa zdržiava, neodstráni napriek upozorneniu prekážky na výkon kontroly (pes, pokazený zvonček alebo iná prekážka, komplikovaný prístup do bytu a pod.).

„Pokuta sa väčšinou pohybuje vo výške do 100 eur, za opakované porušenie povinností počas každej dočasnej pracovnej neschopnosti až do 170 eur,“ uvádza poisťovňa.

 

Kto robí kontroly v domácnosti?

Porušenie liečebného režimu sa zistí spravidla prostredníctvom kontroly dodržiavania liečebného režimu. „Tá sa môže vykonať na podnet posudkového lekára, ošetrujúceho lekára, zamestnávateľa alebo na podnet inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby,“ vysvetľuje Sociálna poisťovňa. Kontrola sa podľa poisťovne vykoná vždy, ak o to požiada aj predseda súdu alebo vedúci prokurátor.

Dodržiavanie liečebného režimu na péenke kontroluje určený zamestnanec Sociálnej poisťovne. „Kontrola sa vykonáva v byte dočasne práceneschopného poistenca s jeho súhlasom alebo na mieste, kde sa podľa potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti zdržuje,“ uvádza poisťovňa.

Kto určuje vychádzky počas PN?

Sociálna poisťovňa uvádza, že stanovenie vychádzok je súčasťou liečebného režimu, ak ste PN. „Ak to povaha choroby umožňuje, vychádzky môže povoliť príslušný ošetrujúci lekár, pričom časovo vymedzí ich rozsah,“ uvádza poisťovňa s tým, že v praxi sa stanovujú vychádzky najčastejšie v rozsahu štyroch hodín denne. Napr. od 10.00 do 12.00 hod. a od 14.00 do 16.00 hodiny. Ak lekár vychádzky povolil, ich čas uvedie aj na tlačive péenky. Zároveň ich zaznamená aj v zdravotnej dokumentácii pacienta.

 

PÉENKA: Dočasná pracovná neschopnosť

- Dočasnú pracovnú neschopnosť, laicky povedané PN alebo péenku, podľa Sociálnej poisťovne uznáva ošetrujúci lekár z dôvodu choroby, úrazu, pracovného úrazu, choroby z povolania alebo z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia/izolácie.

- Počas trvania práceneschopnosti má zamestnanec nárok na náhradu príjmu, ktorú mu poskytuje jeho zamestnávateľ, alebo na nemocenské, ktoré poskytuje Sociálna poisťovňa po uplynutí 10 dní od začiatku práceneschopnosti.

- Dočasná pracovná neschopnosť sa začína dňom, v ktorom príslušný ošetrujúci lekár zistil chorobu. Ak sa zdravotná starostlivosť poskytne zamestnancovi po odpracovaní jeho pracovnej zmeny, dočasná pracovná neschopnosť sa začína nasledujúcim kalendárnym dňom.

- Príslušný ošetrujúci lekár môže uznať osobu za dočasne práceneschopnú spätne najviac tri kalendárne dni na základe lekárskeho nálezu od stomatológa či ošetrenia na pohotovosti.

Elektronická PN

Od 1. júna 2023 sú ošetrujúci lekári povinní potvrdzovať péenku elektronicky, vytvorením elektronického záznamu o dočasnej pracovnej neschopnosti v Elektronickej zdravotnej knižke poistenca v Národnom zdravotníckom informačnom systéme (ePN).

Ak vás lekár uznal práceneschopným cez ePN:

Pri ePN si lekár a inštitúcie všetky potrebné údaje vymenia elektronicky, s potvrdeniami nemáte nijaké povinnosti a starosti:

- neprenášate a nedoručujete žiadne potvrdenia o svojej práceneschopnosti zamestnávateľovi ani Sociálnej poisťovni,

- nežiadate o náhradu mzdy ani o dávku nemocenské,

- nenahlasujete číslo účtu v banke, na ktorý vám bude poukazovaná dávka nemocenské,

- neoznamujete ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti.

Elektronický účet poistenca

Sociálna poisťovňa vám oznamuje údaje o ePN a o automatickom vybavovaní vášho nemocenského alebo úrazového príplatku cez Elektronický účet poistenca v eSlužbách. Každý poistenec má zriadený Elektronický účet poistenca (EÚP), avšak prístup k tejto službe si musí aktivovať.

Môže sa však stať, že váš lekár neponúka možnosť ePN, a v tom prípade vám potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti vydá na päťdielnom papierovom tlačive. Sociálna poisťovňa akceptuje v záujme ochrany nárokov klientov aj toto tlačivo, aj keď nie je vystavené v súlade so zákonom.

 

Najčastejšie otázky

- Ako je to v prípade, keď človek žije sám a potrebuje odísť z domu?

Pacient, ktorý nemá stanovené vychádzky a je osamelý, teda nemá rodinného príslušníka, ktorého by mohol požiadať o zabezpečenie základných životných potrieb, sa môže vzdialiť z domu a zakúpiť základné potraviny alebo lieky. „Odporúčame však mať pokladničný blok, ktorý môže predložiť ako doklad, ktorý ho ospravedlní v prípade vykonania kontroly, t. j. čas kontroly liečebného režimu by sa mal zhodovať s časom, ktorý je uvedený na účtenke,“ uvádza Sociálna poisťovňa.

- Musím byť počas PN iba na domácej adrese?

Počas trvania PN sa podľa poisťovne pacient nemusí zdržiavať iba v mieste svojho trvalého bydliska. „Môže byť na adrese, ktorú si určí. Musí sa však na nej dohodnúť s ošetrujúcim lekárom a ten ju uvedie na tlačive Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti alebo v elektronickom zázname (ePN),“ poznamenáva poisťovňa s tým, že zmenu adresy ste povinní oznámiť aj príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

- Na čo si dať pozor?

Kontrola dodržiavania liečebného režimu sa môže vykonať sedem dní v týždni, teda aj počas víkendu, voľných dní a sviatkov. Príslušný ošetrujúci lekár môže uznať osobu za dočasne práceneschopnú spätne najviac tri kalendárne dni

01 - Modified: 2024-01-23 13:21:43 - Feat.: 0 - Title: Počet diabetikov rastie, vlani padol rekord 02 - Modified: 2023-11-20 19:43:48 - Feat.: 0 - Title: CUKROVKA: Akým povolaniam sa vyhnúť? 03 - Modified: 2023-10-19 06:41:30 - Feat.: 0 - Title: Starší dospelí s diabetes mellitus 04 - Modified: 2022-12-20 12:00:00 - Feat.: 0 - Title: Čo sa pýtajú pacienti u lekára v ambulancii?
01 - Modified: 2023-06-19 18:27:59 - Feat.: - Title: Sociálna poisťovňa mení dôchodky, zavádza novinky
menuLevel = 2, menuRoute = dia/info-pre-diabetikov, menuAlias = info-pre-diabetikov, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
01. február 2024 18:44