StoryEditor

O zdravotníckych pomôckach

05.03.2014, 22:37
Autor:
(dia)(dia)
Pacient s diabetom sa hneď po diagnostikovaní stáva užívateľom svojich prvých zdravotníckych pomôcok.

Pacient s diabetom sa hneď po diagnostikovaní stáva užívateľom svojich prvých zdravotníckych pomôcok, ktorými najmä v prípade diabetu 1. typu býva inzulínové pero, glukometer so sadou testovacích prúžkov a prúžky na testovanie odpadu cukru a ketolátok v moči. Tým však zoznam užitočných pomôcok nekončí.

Zákon č. 362 z 13. septembra 2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov definuje zdravotnícke pomôcky v §2 ods. 19 takto:

„Zdravotnícka pomôcka je nástroj, prístroj, zariadenie, počítačový program, materiál alebo iný výrobok používaný samostatne alebo v kombinácii určený výrobcom na diagnostické, preventívne, monitorovacie účely alebo liečebné účely, na zmiernenie ochorenia alebo na kompenzáciu zranenia, zdravotného postihnutia, na skúmanie, nahradenie alebo zmenu anatomickej časti tela alebo fyziologického procesu, na reguláciu počatia, ktorého hlavný účinok sa nezískal farmakologickými prostriedkami, imunologickými prostriedkami ani metabolizmom, ale ktorého činnosť možno podporovať týmito prostriedkami; za zdravotnícku pomôcku sa považuje aj príslušenstvo zdravotníckej pomôcky, ktoré je špecificky určené výrobcom na použitie spolu so zdravotníckou pomôckou.“

Oficiálne dokumenty
Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok je v elektronickej verzii k dispozícii na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR http://www.health.gov.sk v časti: Kategorizácia a cenotvorba – Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok. V tejto časti sú uverejnené internetové odkazy na zoznamy zdravotníckych pomôcok s  obdobím ich platnosti. Po kliknutí na zvolený odkaz sa dostanete na stránku, z ktorej si môžete stiahnuť dokumenty kategorizácie zdravotníckych pomôcok, platné v období uvedenom v názve odkazu.

Výška doplatkov
Najdôležitejším dokumentom je tabuľka, ktorá tvorí samotný zoznam zdravotníckych pomôcok. Mesiac a rok uvedený v názve tabuľky určuje začiatok obdobia jej platnosti. Dôležité údaje sú:
AKC - maximálna cena zdravotníckej pomôcky vo výdajni zdravotníckych pomôcok (predajná cena vrátane dane z pridanej hodnoty). Vyššiu cenu za konkrétnu pomôcku nesmie od vás žiaden predajca požadovať v prípade, že si pomôcku, napríklad prúžky do glukometra, hradíte v plnej výške. Ak by niekde od vás chceli vyššiu platbu ako je cena v stĺpci AKC, môžete predajcu žalovať a právo je na vašej strane.
ÚZP - maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku
DOP - maximálna výška doplatku poistenca za zdravotnícku pomôcku
Dôležitý je aj súbor s preskripčnými a množstevnými obmedzeniami a zoznam použitých skratiek, ktorý vás zorientuje pri prvom čítaní.

Mimo zoznamu
V zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok nie su zapísané všetky pomôcky, ktoré sú registrované na území Slovenskej republiky a majú Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv SR (ŠÚKL) pridelený registračný kód.
Lekár vám však môže predpísať iba takú pomôcku, ktorá je zaradená do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok. Vtedy máte zaručenú ako cenu pomôcky, tak aj množstvo, ktoré vám na základe kategorizácie pomôcok poisťovňa plne, alebo aspoň čiastočne uhrádza. Pomôcky nezaradené do kategorizačného zoznamu vám lekár môže odporučiť, ale nie predpísať a musíte si ich uhradiť v plnej výške.

Žiadosť o nadlimit
Pokiaľ vám množstevný limit hradených zdravotníckych pomôcok nestačí pre dosiahnutie uspokojivej kompenzáciu diabetu (typickým príkladom je nedostatok testovacích prúžkov do glukometrov), môžete prostredníctvom svojho ošetrujúceho diabetológa žiadať svoju zdravotnú poisťovňu o úhradu nadlimitného množstva. Žiadosť sa podáva prostredníctvom formulára konkrétnej zdravotnej poisťovne (neexistuje univerzálny vzor, každá poisťovňa by mala mať svoj formulár uverejnený k stiahnutiu na svojej webovskej stránke). Ošetrujúci diabetológ musí na formulár napísať svoje zdôvodnenie pre navýšenie množstva zdravotníckej pomôcky. Lekárom potvrdený formulár je najlepšie osobne odniesť do príslušnej poisťovne, kde si pacient na kópiu dá v podateľni potvrdiť jeho prijatie. V prípade zaslania žiadosti poštou treba žiadosť zaslať aspoň doporučene, lepšie je poslať ju ako zásielku do vlastných rúk. V takom prípade sa adresát žiadosti nemôže vyhovárať, že ju nedostal a odosielateľ má k dispozícii potvrdenie o dátume, kedy bola žiadosť prevzatá poisťovňou. Od tohto dátumu je poisťovňa podľa zákona povinná o žiadosti rozhodnúť do 30 dní, resp. do 30 dní musí upovedomiť žiadateľa (ktorým paradoxne nie je pacient, ale jeho ošetrujúci lekár) o príčine predĺženia vybavovania žiadosti a o termíne, dokedy bude žiadosť vybavená. Či zdravotná poisťovňa žiadosti vyhovie, závisí len od konkrétnych pracovníkov danej poisťovne.

Zmena raz za štvrťrok
Kategorizácia zdravotníckych pomôcok sa mení štvrťročne, preto si pred návštevou výdajne zdravotníckych pomôcok alebo lekárne radšej vždy vopred skontrolujte dokumenty kategorizácie zdravotníckych pomôcok. V aktuálnej verzii ich nájdete vždy na internetovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR.

Osobné a kuchynské váhy
Existujú však aj také pomôcky pre diabetikov, ktoré lekár predpísať nemôže, pretože nie su zaradené do kategorizácie zdravotníckych pomôcok a dokonca nie su registrované ani v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) a napriek tomu sa u nás legálne predávajú. Jedná sa totiž o predmety bežnej spotreby, ktoré však z pohľadu liečby diabetu nadobúdajú charakter špecifických zdravotníckych pomôcok, ak ich diabetik naozaj používa. Takýmito pomôckami sú napríklad osobné a kuchynské váhy.

Osobná váha
Presnú osobnú váhu si dovoľujem zaradiť medzi zdravotnícke pomôcky pre diabetikov. Človek s diabetom by si mal mať svoju hmotnosť pod kontrolou a podľa potreby ju regulovať. Nadmerná hmotnosť totiž sprevádza väčšinu diabetikov 2. typu. Pritom už len samotné zníženie hmotnosti u mnohých z nich prispieva k zlepšenie celkovej kompenzácie diabetu bez potreby nasadenia perorálnych antidiabetík alebo inzulínu.
Aj pri diabete 1. typu je zvyšovanie hmotnosti nad fyziologicky normálne hodnoty nežiaduce. Preto má dobrá a spoľahlivá osobná váha svoje nezastupiteľné miesto medzi pomôckami diabetika. Viaceré osobné váhy, okrem samotného váženia hmotnosti, dokážu poskytnúť aj ďalšie údaje. Napríklad podiel tuku na celkovej hmotnosti. Táto vlastnosť sa môže niekomu hodiť, ale pokiaľ by mala cenu novej váhy predražovať, treba si uvedomiť, že váha ma predovšetkým presne vážiť.

Kuchynská váha
Dobrá kuchynská váha si zaslúži viac pozornosti diabetikov, než sa jej obyčajne venuje, a to predovšetkým u novodiagnostikovaných pacientov, ktorí ešte nemajú v oku objem potravinárskych výrobkov, zodpovedajúci odporúčanému obsahu sacharidov. Služobne starším diabetikom tiež z času na čas nezaškodí osviežiť si a prípadne korigovať svoje zažité predstavy o hmotnosti porcií jedla, ktoré zvyčajne konzumujú a o ich skutočnom obsahu sacharidov.
Uprednostnite digitálne váhy, ktoré namerané hodnoty zobrazujú s presnosťou desatín kilogramov pri osobnej váhe a desatín gramov pri váhe kuchynskej.
Elektronické kuchynské váhy dnes ponúkajú množstvo doplnkových funkcií. Niektoré drahšie typy propagujú zoznam nutričných hodnôt potravín. Pri takýchto výrobkoch sa treba mať trochu na pozore. Váha môže mať naprogramované hodnoty 999 potravín, resp. potravinárskych ingrediencií v inom než slovenskom jazyku a budúci užívateľ tomu nemusí rozumieť. Pre praktické použitie úplne stačí keď kuchynská váha váži presne a dokáže pracovať aj s dovažovaním ingrediencií. Bonusom je, ak má malé rozmery, nízku hmotnosť a dá sa ľahko prenášať.

Denník diabetika
Ďalšou pomôckou pre diabetikov, o ktorej sa až tak veľa nehovorí ako o pomôcke, je denník (zápisník) diabetika, ktorý pacienti často dostávajú od lekára priamo na kontrole v ambulancii.
Denníky pre diabetikov majú viacero podôb. V rukách starších diabetikov s veľkou pravdepodobnosťou zbadáte denník s rozmermi malého školského slovníka (formát A6). Tento typ zápisníka je pomerne malý. Podľa môjho názoru by mal mať naozaj kvalitný denník dostatok miesta na záznamy lekára pri kontrole a navyše by mal poskytovať priestor pre denné záznamy diabetika.

Aké údaje zapisovať?
Zapisujte všetky údaje, ktoré súvisia s diabetom a ovplyvňujú jeho kompenzáciu. Mali by tam byť:

  • namerané hodnoty glykémií počas dňa,
  • hodnoty odpadu cukru a ketolátok v moči,
  • aplikované dávky antidiabetík (liekov, alebo inzulínu)
  • množstvo prijatých sacharidov v strave
  • miera fyzickej aktivity či námahy.

Denník by mal umožňovať aj zápis ďalších skutočností, ktoré môžu vplývať na kompenzáciu diabetu, napríklad výskyt iného ochorenia (prechladnutie, infekcia a pod.) a tiež informácie o jeho liečbe.
Ku všetkým záznamom by mala byť možnosť zapísať presný časový údaj. Má to veľký význam predovšetkým pri spätnej analýze zapisovaných údajov z denníka diabetika.

Analýza výsledkov
Denník diabetika by pacienti s diabetom nemali používať na zapisovanie vyššie vymenovaných údajov len preto, že si to ich diabetológ želá a na kontrole do záznamov pozerá. Ak chce diabetik žiť tak, aby sa nemusel prispôsobovať diabetu, ale diabetes prispôsobil sebe, musí prevziať zodpovednosť za manažment svojho ochorenia, naučiť sa pracovať so záznamami zo svojho denníka a v určitých situáciách sám korigovať liečbu úpravou stravovania, načasovaním a mierou pohybových aktivít, alebo aj úpravou dávkovania liekov. Pri pochybnostiach je, samozrejme, vždy možnosť telefonickej konzultácie s diabetológom.

Obojstranný záujem
„Upravovať dávkovanie liekov či inzulínu? Však ja nie som doktor!“, povie si veľká časť čitateľov tohto článku. Treba si však uvedomiť, že lekár vidí diabetika na kontrole iba raz za dlhšie obdobie. Vtedy skontroluje aktuálny zdravotný stav, dlhodobé ukazovatele kompenzácie diabetu, spravidla hodnoty glykovaného hemoglobínu (HbA1c), a výsledky ďalších vyšetrení, napríklad od očného lekára, alebo iného špecialistu, ku ktorému diabetika poslal. Okrem toho skontroluje záznamy diabetika, zapísané v jeho dia denníku. Nie je s vami 24-hodín denne, aby vedel o každom vašom kroku a prispôsobil mu liečbu.
Ak váš diabetológ nevyžaduje, aby ste si doma robili záznamy do denníka a pracovali s nimi, prípadne si ich na kontrole ani nepozrie, radšej sa poobzerajte po inom odborníkovi. Ak je to opačne, že lekár sa o vaše záznamy a o vás zaujíma, ale vy si denník nevediete, zamyslite sa nad svojim prístupom. Ľahostajnosť sa vám môže vypomstiť a keď nastúpia komplikácie diabetu, môže byť na nápravu neskoro.

Vlastný formát
Malé denníky vo formáte slovníka považujem najmä pre aktívneho diabetika 1. typu za nedostatočné. Existujú aj iné, s možnosťou zápisu viacerých parametrov. Niektoré vám môže ponúknuť váš diabetológ, alebo ich môžete získať na podujatiach pre diabetikov. Ak vám ani jeden z nich nevyhovuje, stiahnite si denník diabetika z internetu, alebo si vytvorte svoj vlastný v tabuľkovom kalkulátore svojho počítača. Myslite však na to, že má vyhovovať nielen vám, ale musí byť čitateľný, prehľadný a zrozumiteľný aj pre vášho diabetológa.

Denník do vrecka
Najlepšie je mať dia denník stále pri sebe, aby ste doňho mohli vpísať záznam hneď pri meraní glykémie. V súčasnosti, keď sa vo veľkom množstve namiesto klasického mobilného telefónu používa smartfón, to už nie je problém. Existuje viacero programov pre operačný systém Android a tiež aj pre iPhone. iPhone má oproti androidovým telefónom výhodu v tom, že naň zoženiete viacero typov glukometrových nádstavcov. Obslužný program okrem samotného zobrazenia zmeranej glykémie na displeji iPodu slúži aj ako denník diabetika a hodnoty aktuálne odmeranej glykémie zapíše do svojej databázy. Jeden typ glukometrického nádstavca pre iPhone je zaradený aj do kategorizácie zdravotníckych pomôcok a  je dostupný pre diabetikov na Slovensku.
Diabetici, ktorí používajú mobilné telefóny s operačným systémom Android, síce nemajú k dispozícii externý nádstavec pre meranie glykémie, ale v porovnaní s iPhonom majú k dispozícii väčší počet elektronických knižiek a jedna z nich má aj slovenský pôvod. Jej recenziu prinesieme v časopis Diabetik na začiatku roku 2014.

Nedostatočný selfmonitoring
Príčin, prečo mnoho diabetikov nepoužíva svoj dia denník, je určite viac. Ak odmyslíme ľahostajný prístup k liečbe a vlastnému zdraviu, tí zodpovednejší si nemôžu robiť podrobný selfmonitoring pre nízky počet testovacích prúžkov do glukometra.
Diabetici na intenzifikovanej inzulínovej liečbe (ďalej len IIT): deti do 18 rokov, nezaopatrené osoby do 25 rokov veku a tehotné diabetičky majú mesačne zo zdravotného poistenia k dispozícii 100 prúžkov do glukometra bez úhrady. Umožňuje im to odmerať si glykémiu 3x, raz za čas 4x za deň. Ostatní diabetici na IIT majú k dispozícii „až“ 75 prúžkov na mesiac, čo im dovoľuje robiť meranie glykémie 2x za deň počas 30-dňového mesiaca a 3 merania každý druhý deň.
Diabetici na konvenčnej inzulínovej liečbe majú plne hradených 50 prúžkov na dva mesiace, čo predstavuje pravidelné meranie glykémie iba 1 krát za dva dni. Diabetici liečení perorálnymi antidiabetikami, inkretínovými injekčnými mimetikami a diétou majú možnosť kontrolovať si glykémiu doma iba jeden krát za 3 dni, a raz za 120 dní si môžu urobiť dve merania za deň, pri súčasne plne uhrádzanom počte prúžkov 50 kusov za 4 mesiace, ak berieme do úvahy štandardný 30 - dňový mesiac.

Ivan Studenič

Foto: www.fotolia.com

01 - Modified: 2006-05-22 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Skupina J&T ovládla 1. garantovanú
01 - Modified: 2023-03-15 08:00:00 - Feat.: - Title: Tisícky Slovákov netušia, že majú cukrovku 02 - Modified: 2023-02-25 08:00:00 - Feat.: - Title: Pri strate vlasov u diabetikov môžu pomôcť lieky aj príroda 03 - Modified: 2023-05-25 09:18:14 - Feat.: - Title: Naozaj je pravda tvrdenie: KTO NIČ NEROBÍ, NIČ NEPOKAZÍ? 04 - Modified: 2023-05-18 08:28:43 - Feat.: - Title: CUKROVKA sa môže týkať každého 05 - Modified: 2023-04-27 13:40:25 - Feat.: - Title: Pribúda ľudí s infarktmi
menuLevel = 2, menuRoute = dia/zivot-s-diabetom, menuAlias = zivot-s-diabetom, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
04. jún 2023 01:33