StoryEditor

Dietoterapia – základ liečby pri nefropatii

09.08.2021, 08:00
Autor:
(dia)(dia)
Medzi veľmi obávanú chronickú komplikáciu spôsobenú najčastejšie dlhodobou hyperglykemickou toxicitou patrí nefropatia – poškodenie až úplné zlyhanie obličiek. Bez nutričnej edukácie je položenie správne zvolenej porcie jedla na tanier niekoľkokrát denne prakticky nemožné.


Obličky patria k životne dôležitým orgánom, čiže sú pre život človeka nenahraditeľné. Väčšina ochorení sa dá uspokojivo liečiť farmakoterapiou, pri diabete to však neplatí – priebeh ochorenia diabetes mellitus sa týmto spôsobom dokáže ovplyvňovať približne iba v 10 %. Medzi základné piliere nefarmakologickej liečby diabetu patrí dietoterapia/liečebná výživa/stravovanie, pohybová aktivita a dlhodobá racionalizácia životosprávy.

Základom liečby dietoterapia

Dietoterapia patrí k základným liečebným pilierom pri všetkých typoch ochorenia diabetes mellitus. Aj keď sa spôsob liečby od zistenia diagnózy v priebehu obdobia ochorenia mení, diéta zostáva vždy bazálnym liečebným prostriedkom. Pri nerešpektovaní liečebnej výživy máme iba veľmi malú šancu na dosiahnutie uspokojivej kompenzácie.

I keď diéta patrí zdanlivo k najjednoduchším liečebným prostriedkom, jej správne uplatňovanie v praxi je oveľa zložitejšie ako užitie lieku alebo aplikácia inzulínu.

Bez nutričnej edukácie, informovanosti a dostatočných znalostí je položenie správne zvolenej porcie jedla na tanier niekoľkokrát denne prakticky nemožné. Pritom je všeobecne známe, že stravou vieme pozitívne vplývať na ochorenie, ale, naopak, vieme si ňou aj výrazne uškodiť.

Edukačný proces sa podceňuje

Rizikové faktory vzniku ochorenia a vzniku komplikácií, takisto ani samotná „cukrovka“ nijako nebolia, nijako nesignalizujú, že je organizmus poškodzovaný a zaťažovaný, preto ani veľký počet ľudí bez cieľavedomej edukácie netuší, že je potrebné meniť zaužívanú životosprávu s chybnými stravovacími vzorcami.

Veľa nezvratných komplikácií a orgánových poškodení vzniká práve z nevedomosti, bagatelizovania, ignorácie ochorenia a nerešpektovania režimových opatrení.

Edukačný proces s kvalifikovanou nutričnou edukáciou je u nás tým najcitlivejším, veľmi podceňovaným problémom, ktorý najviac ovplyvňuje prístup pacienta a odzrkadľuje sa na jeho liečebných výsledkoch.

Nefrologická starostlivosť

Podľa štatistických údajov Národného centra zdravotníckych informácií zverejnených v roku 2020 bolo v nefrologických ambulanciách dispenzarizovaných 182 211 pacientov pre rôzne štádiá poškodenia obličiek s neustále vzrastajúcim počtom. (Chronic Kidney Diseas/CKD 1 – 5, pričom piate štádium predstavuje úplné zlyhanie.) Vo vekovej kategórii 19- a viacročných pacientov prevažuje poškodenie obličiek spôsobené preventabilným ochorením diabetes mellitus a nefrologickú starostlivosť si vyžadovalo 37 062 pacientov s diabetom.

Počet pacientov neustále narastá, iba za posledné desaťročie stúpol tento negatívny trend z 5,1 % na 8,4 %/1 000 obyvateľov v SR.

Zarážajúce je, že väčšina nefrologických pacientov, keď je primárnou diagnózou diabetes, neovláda zásady stravovania potrebné na dosiahnutie uspokojivej metabolickej kompenzácie a pri dlhodobej hyperglykemickej toxicite prichádza postupne k poškodzovaniu až zlyhaniu životne dôležitých obličiek.

Dialyzačnú liečbu si vyžadovalo 5 069 pacientov, 4 631 pacientov bolo zaradených do pravidelnej dialyzačnej starostlivosti a aj tu bola najčastejším dôvodom „sladká nevedomosť“ – hrozivá bilancia, až u 1 554 pacientov poškodenie obličiek spôsobila dlhodobá hyperglykemická toxicita s nedostatočnou metabolickou kompenzáciou ochorenia diabetes mellitus.

Nefrológ nelieči komplexné stravovanie

Lekár diabetológ pri identifikácii komplikácií odosiela pacienta k nefrológovi, ale nefrológ nerieši komplexne stravovanie pri diabete, neposkytuje komplexnú nutričnú edukáciu pri dôležitej eliminačnej diéte ani nemá k dispozícii podporný tím nutričných terapeutov, ktorý by poskytoval kvalifikovanú nutričnú edukáciu.

Nesmieme zabúdať, že máloktorý lekár špecialista (diabetológ, nefrológ) je zároveň aj dietológ. Počty nefrologických pacientov neustále narastajú a na dialyzačné sály sa pacienti s diabetom dostávajú úplne zbytočne, lebo v štruktúre poskytovania zdravotnej starostlivosti nefrologickým a dialyzovaným pacientom je liečebná výživa úplne podcenená.

Prevenciou a profesionálnou nutričnou edukáciou sa zdravotná politika vôbec nezaoberá ani v nefrológii nedáva priestor pre výkon povolania špecializovaných nutričných terapeutov.

Edukácia je najlacnejšie opatrenie

Alarmujúcim faktom je, že v celej SR nemôže vykonávať túto profesiu žiaden špecializovaný nutričný terapeut ani na polovičný úväzok a zdravotné poisťovne nutričnú starostlivosť v podobe preventívnej a liečebnej výživy neakceptujú.

Liečebná výživa s nutričnou edukáciou predstavuje základné, nepochybne najlacnejšie, veľmi efektívne liečebné opatrenie a na ňu sa v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti prostriedky nenájdu, ale paradoxne nákladnú liečbu súvisiacu s negatívnymi dosahmi nezvratných poškodení i komplikácií, ktoré by vôbec iba pre diabetes nemuseli vznikať, všetky rezorty financujú.

Ak hovoríme o priemerných nákladoch súvisiacich s diabetom, ktoré už v roku 2018 zo štátneho rozpočtu odčerpali takmer 0,5 miliardy eur, a vieme, že z 336 968 evidovaných pacientov nedosahovala ani tretina uspokojivé liečebné výsledky, lebo najväčším kameňom úrazu je nedostatočná nutričná edukácia.

Ak štatisticky evidujeme každoročný nárast väčší ako 24-tisíc novodiagnostikovaných diabetikov, malo by byť urgentnou prioritou vlády zaviesť do praxe národné programy s účinnými preventívnymi schémami, v ktorých nesmie chýbať ani tím špecializovaných nutričných terapeutov.

KlauDIA supluje nutričné poradenstvo

Občianske združenie KlauDIA supluje systémové nedostatky a svojim členom poskytuje špecializované nutričné poradenstvo s komplexnou edukáciou s pomocou inovatívnych technológií, ale pokiaľ nebudú vládou prijaté rozhodné opatrenia a nebudú akceptované zdravotnícke profesie, ktoré môžu pacientom poskytovať v rámci liečebného procesu komplexnú nutričnú edukáciu, a všetkým pacientom bez rozdielu nebudú dostupné inovatívne pomôcky potrebné na efektívny glykemický monitoring, neustále bude najväčším problémom dlhodobo neuspokojivá metabolická kompenzácia vedúca k nezvratným poškodeniam, ktoré pri preventabilnom ochorení vôbec nemusia vznikať!

Mgr. Klaudia Šugrová, MHA, MPH

menuLevel = 2, menuRoute = dia/zdravie, menuAlias = zdravie, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
29. máj 2023 14:10