StoryEditor

Prvý krok k čítaniu myšlienok

12.02.2012, 22:30
Autor:
(dia)(dia)
Ved­ci z Ka­li­for­nskej uni­ver­zi­ty v Ber­ke­ley pred­sta­vi­li za­ria­de­nie, kto­ré je schop­né na zá­kla­de sle­do­va­nia ak­ti­vít ľud­ské­ho moz­gu pos­kla­dať „po­ču­té" slo­vá. Dom­nie­va­jú sa, že tak uro­bi­li pr­vý krok k čí­ta­niu ľud­ských my­šlie­nok.

Ved­ci z Ka­li­for­nskej uni­ver­zi­ty v Ber­ke­ley pred­sta­vi­li za­ria­de­nie, kto­ré je schop­né na zá­kla­de sle­do­va­nia ak­ti­vít ľud­ské­ho moz­gu pos­kla­dať „po­ču­té" slo­vá. Dom­nie­va­jú sa, že tak uro­bi­li pr­vý krok k čí­ta­niu ľud­ských my­šlie­nok.

Ved­com sa na zá­kla­de sle­do­va­nia moz­go­vých vĺn pa­cien­tov s epi­lep­siou po­da­ri­lo zis­tiť, čo do­tyč­ný po­ču­je. Po­ču­té slo­vá to­tiž v na­šom moz­gu vy­tvá­ra­jú zlo­ži­tý sys­tém elek­tric­kej ak­ti­vi­ty, kto­rú mož­no de­šif­ro­vať a zís­kať prib­liž­nú po­do­bu pô­vod­né­ho zvu­ku. Po­dob­ným spô­so­bom mo­zog spra­cú­va aj my­šlien­ky.

V sú­čas­nos­ti však za­ria­de­nie neo­pa­ku­je slo­vá veľ­mi čis­to. Na­vy­še neexis­tu­je sní­mač, kto­rý by roz­poz­nal elek­tric­kú ak­ti­vi­tu moz­gu zvon­ka. Elek­tró­dy by sa mu­se­li vo­pe­ro­vať pod leb­ku. Ved­ci dú­fa­jú, že ich ob­jav by mo­hol viesť k vy­tvo­re­niu im­plan­tá­tu, kto­rý by do­ká­zal pre­čí­tať vnú­tor­nú reč ľu­dí tr­pia­cich po­ru­cha­mi re­či.

Zdroj: www.equark.sk

Foto: www.fotolia.com

menuLevel = 2, menuRoute = dia/zdravie, menuAlias = zdravie, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
30. máj 2023 16:21