StoryEditor

Mikročip na podávanie liekov

01.03.2012, 22:26
Autor:
(dia)(dia)
Ved­com z Mas­sa­chu­setts In­sti­tu­te of Tech­no­lo­gy (MIT) a spo­loč­nos­ti Mic­ro­CHIPS sa po­da­ri­lo vy­vi­núť a kli­nic­ky ús­peš­ne otes­to­vať prog­ra­mo­va­teľ­ný di­aľ­ko­vo ov­lá­da­teľ­ný mik­ro­čip, im­plan­to­va­teľ­ný do ľud­ské­ho te­la.

Ved­com z Mas­sa­chu­setts In­sti­tu­te of Tech­no­lo­gy (MIT) a spo­loč­nos­ti Mic­ro­CHIPS sa po­da­ri­lo vy­vi­núť a kli­nic­ky ús­peš­ne otes­to­vať prog­ra­mo­va­teľ­ný di­aľ­ko­vo ov­lá­da­teľ­ný mik­ro­čip, im­plan­to­va­teľ­ný do ľud­ské­ho te­la.

Je­ho úlo­hou je nah­ra­diť in­jek­čné po­dá­va­nie lie­či­va chro­nic­ky cho­ré­mu pa­cien­to­vi, a to tak, že za­bez­pe­čí pos­tup­né uvoľ­ňo­va­nie lie­či­va zo svo­jich zá­sob­ní­kov do te­la pa­cien­ta na zá­kla­de sta­no­ve­né­ho ča­so­vé­ho har­mo­nog­ra­mu. Pro­to­typ mik­ro­či­pu sa tes­to­val od ja­nuá­ra 2011 v Dán­sku. Se­dem pa­cien­tok vo ve­ku od 65 do 70 ro­kov ho ma­lo im­plan­to­va­ný až do 4 me­sia­cov a je­ho úlo­hou bo­lo po­dá­vať im liek na os­teo­po­ró­zu. Čip nie­sol 20 dá­vok lie­či­va v sa­mos­tat­ných mik­ro­ko­môr­kach, her­me­tic­ky uzav­re­tých po­mo­cou pla­ti­no­vo-ti­tá­no­vých uzá­ve­rov. Keď bo­lo tre­ba lie­či­vo uvoľ­niť do te­la pa­cien­ta, čip jed­no­du­cho ap­li­ko­va­ním ma­lé­ho elek­tric­ké­ho prú­du roz­pus­til uzá­ver prís­luš­nej ko­môr­ky.

Ča­so­vý har­mo­nog­ram bol nas­ta­ve­ný eš­te pred im­plan­to­va­ním či­pu, kto­rý sa nás­led­ne sta­ral o je­ho reali­zá­ciu. Úpra­vu dáv­ko­va­nia mo­hol uro­biť le­kár po­mo­cou bez­drô­to­vé­ho pri­po­je­nia a jed­no­ra­zo­vo bo­lo mož­né dáv­ku lie­či­va uvoľ­niť aj sig­ná­lom pre­ne­se­ným po­mo­cou sie­te Me­di­cal Im­plant Com­mu­ni­ca­tion Servic­e (MICS). Uká­za­lo sa, že čip do­ká­že do­dá­vať do te­la pot­reb­né dáv­ky lie­či­va po­rov­na­teľ­ne s in­jek­čným ap­li­ko­va­ním, pri­čom sa nep­re­ja­vi­li žiad­ne ved­ľaj­šie účin­ky. V bu­dúc­nos­ti by mal umož­ňo­vať po­dá­va­nie via­ce­rých ty­pov lie­čiv sú­čas­ne a mo­hol by vý­raz­ným spô­so­bom po­môcť zvý­šiť kva­li­tu ži­vo­ta pa­cien­tom s chro­nic­ký­mi ocho­re­nia­mi, kto­ré si vy­ža­du­jú den­né po­dá­va­nie lie­čiv in­jek­čným spô­so­bom. Spo­loč­nosť Mic­ro­CHIPS ak­tuál­ne pra­cu­je na či­pe, kto­rý by mo­hol niesť stov­ky dá­vok lie­či­va.

Zdroj: www.equark.sk

Foto: www.fotolia.com

menuLevel = 2, menuRoute = dia/zdravie, menuAlias = zdravie, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
30. máj 2023 15:55