StoryEditor

Wi-Fi a mužská plodnosť

04.01.2012, 22:01
Autor:
(dia)(dia)
Ve­dec­ký vý­skum naz­na­ču­je, že lap­to­py s bez­drô­to­vým pri­po­je­ním mô­žu ne­ga­tív­ne ov­plyv­niť muž­skú plod­nosť. Ved­ci po­zo­ro­va­li vý­raz­né poš­ko­de­nie sper­mií už po šty­roch ho­di­nách, po­čas kto­rých vy­sta­vi­li eja­ku­lát sig­ná­lu Wi-Fi.

Ve­dec­ký vý­skum naz­na­ču­je, že lap­to­py s bez­drô­to­vým pri­po­je­ním mô­žu ne­ga­tív­ne ov­plyv­niť muž­skú plod­nosť. Ved­ci po­zo­ro­va­li vý­raz­né poš­ko­de­nie sper­mií už po šty­roch ho­di­nách, po­čas kto­rých vy­sta­vi­li eja­ku­lát sig­ná­lu Wi-Fi. Sper­mie ma­li hor­šiu pohyblivosť a nastali zmeny aj v genetickom kóde, ktorý nesú. 

Pod­ľa od­bor­ní­kov to však auto­ma­tic­ky nez­na­me­ná, že sa nie­čo po­dob­né sta­ne aj v nor­mál­nych pod­mien­kach, a od­po­rú­ča­jú ďal­ší vý­skum. Vý­sled­ky vý­sku­mu, v kto­rom ana­ly­zo­va­li vzor­ky eja­ku­lá­tu 29 zdra­vých mu­žov, bo­li zve­rej­ne­né v ča­so­pi­se Fer­ti­li­ty and Ste­ri­li­ty. Ved­ci kaž­dú vzor­ku roz­de­li­li na dve čas­ti a vy­tvo­ri­li im po­dob­né pod­mien­ky. Jed­nu však umies­tni­li do blíz­kos­ti lap­to­pu bez­drô­to­vo pri­po­je­né­ho k inter­ne­tu. Po šty­roch ho­di­nách sa v tej­to vzor­ke 25 per­cent sper­mií pres­ta­lo hý­bať a 9 per­cent z nich ma­lo poš­ko­de­né DNA.

Sper­miám z dru­hej sku­pi­ny sa da­ri­lo lep­šie - len 14 per­cent z nich sa pres­ta­lo hý­bať a len u troch per­cent po­zo­ro­va­li poš­ko­de­nie DNA. „Vy­lú­če­né sper­mie sú obzvlášť cit­li­vé na množ­stvo fak­to­rov, pre­to­že keď nie sú v te­le, už ich ne­chrá­nia iné te­lo­vé bun­ky, tka­ni­vá a te­ku­ti­ny," tvr­dí od­bor­ník na plod­nosť Allan Pa­cey. Pre­to si mys­lí, že v prí­pa­de vply­vu sig­ná­lu Wi-Fi na muž­skú plod­nosť je pot­reb­ný ďal­ší pod­rob­ný epi­de­mio­lo­gic­ký vý­skum. „Z iných štú­dií však vie­me, že pre­hria­tie se­men­ní­kov ho­rú­cou spod­nou čas­ťou lap­to­pu oh­ro­zu­je kva­li­tu sper­mií," vy­jad­ril sa. „Sta­lo sa, že si muž spá­lil pe­nis po tom, ako mal lap­top v lo­ne pridl­ho. Tak­že exis­tu­je množ­stvo dô­vo­dov, pre­čo tre­ba skú­siť pou­ží­vať po­čí­tač na sto­le,"  do­dal. Pod­ľa ne­ho sa tým­to spô­so­bom mu­ži rov­no vy­hnú aj teo­re­tic­kej hroz­be v po­do­be sig­ná­lu Wi-Fi.

Zdroj: www.equark.sk

Foto: www.fotolia.sk

menuLevel = 2, menuRoute = dia/zdravie, menuAlias = zdravie, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
28. máj 2023 14:56