peniaze, financie, euroDreamstime
StoryEditor

Sociálne zabezpečenie v čase COVID-19 (1. časť)

17.03.2021, 11:25
Autor:
(dia)(dia)
Ochorenie COVID-19 vyvolalo aj viaceré dôležité zmeny v sociálnom zabezpečení. Uplatňujú sa počas trvania krízovej situácie, t. j. počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.


Mimoriadnu situáciu a núdzový stav vyhlasuje vláda, výnimočný stav je oprávnená vyhlásiť prezidentka. Časť zmien v sociálnom zabezpečení je upravená v nariadení vlády č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Zmeny v nemocenských dávkach (nemocenské, ošetrovné) nájdete v prechodných ustanoveniach zákona o sociálnom poistení; prechodné ustanovenia sú na konci zákonov. Právna úprava sa môže zmeniť s meniacou sa situáciou. Aktuálne verzie nariadení a zákonov sú dostupné na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk v odkaze Právne predpisy.

Ťažké zdravotné postihnutie

Žiadosť o vyhotovenie preukazu osoby s ŤZP, žiadosť o vyhotovenie parkovacieho preukazu, žiadosť o peňažný príspevok na kompenzáciu ŤZP aj akékoľvek iné podanie na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je možné zaslať prostredníctvom emailu (t. j. v elektronickej podobe bez zaručeného elektronického podpisu).

Rovnako aj úrad sa na žiadateľa môže obracať emailom, do vlastných rúk sa doručujú iba rozhodnutia úradov, napr. rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku. Sociálna posudková činnosť sa prioritne vykonáva telefonicky alebo emailom, osobne iba v nevyhnutných prípadoch.

Znamená to, že sociálny pracovník nemusí navštíviť žiadateľa v jeho domácom prostredí. Aj lekárska posudková činnosť sa vykonáva bez prítomnosti žiadateľa (bez osobného posúdenia zdravotného stavu).

Právo fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrovať svoje potreby a návrhy na riešenie svojej sociálnej situácie zostáva aj naďalej zachované. Znamená to, že žiadateľ o kompenzáciu (alebo jej poberateľ) sa môže na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny obracať aj počas krízovej situácie. Počas krízovej situácie sa nevyžaduje ani overenie podpisu na vyhlásení o majetku žiadateľa o príspevok na kompenzáciu ŤZP.


Počas trvania krízovej situácie nie sú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny viazané lehotami na vyhotovenie posudkov a rozhodnutí uvedenými v zákone – 45 dní na rozhodnutie o preukaze a 90 dní na rozhodnutie o príspevku na kompenzáciu.

Rovnako ani poberateľ príspevku nemusí splniť svoje povinnosti v lehote stanovenej zákonom. Neplynie napr. lehota na kúpu pomôcky, kúpu motorového vozidla či preukázanie splnenia určitej povinnosti, napr. začatie vykonávania zamestnania.

Aj v prípade, ak úrad žiadateľa alebo poberateľa príspevku písomne vyzve, aby v určitej lehote doručil lekársku správu a žiadateľ ju z objektívnych dôvodov doručiť nemôže (napríklad nemôže absolvovať potrebné vyšetrenie), stačí, ak to úradu oznámi (telefonicky alebo emailom). Ak však požadovaný doklad má, mal by ho doručiť úradu v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia žiadosti. Rovnako aj úrad má pokračovať v konaniach, ak má k dispozícii všetky potrebné podklady na svoje rozhodnutie.

Prehodnocovanie príspevkov

Prehodnocovanie príjmu poberateľov opakovaných príspevkov, ku ktorému zvyčajne dochádza k 1. júlu kalendárneho roka, sa k 1. júlu 2020 nerealizovalo. Prehodnotenie sa vykoná v lehote 60 dní po skončení krízovej situácie. V súčasnosti sa opakované príspevky na kompenzáciu poskytujú aj naďalej na základe predchádzajúceho zisteného, resp. prehodnoteného príjmu. V prípade, ak sa pri prehodnotení príjmu po skončení krízovej situácie zistí, že poberateľ nespĺňa podmienky na poskytovanie peňažného príspevku, nebude ho musieť spätne vracať, príspevok mu bude odňatý až od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom uplynie lehota 60 dní na prehodnotenie príjmu.

Poberateľ príspevku na prepravu môže využívať aj služby osoby, ktorá má oprávnenie na prepravu vecí a tovaru. Okrem toho, ak aj poberateľ nepredloží doklady o výdavkoch na prepravu, peňažný príspevok na prepravu sa mu poskytne, a to vo výške 35,88 € za mesiac.

Peňažný príspevok na opatrovanie sa nebude znižovať, ak je opatrovateľ hospitalizovaný v zdravotníckom zariadení po dobu až 150 dní. Opatrovateľ však musí zabezpečiť opatrovanie inou osobou. Pri príspevku na osobnú asistenciu zas platí, že počas trvania mimoriadnej situácie môžu všetky činnosti osobnej asistencie vykonávať aj rodinní príslušníci osoby s ŤZP.

Osobní asistenti, ktorí nemôžu vykonávať asistenciu (a zostanú bez akéhokoľvek príjmu), môžu požiadať o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci (tzv. S.O.S. dávka). Podrobné informácie o podávaní žiadostí o dotáciu a ďalšie formy pomoci sú zverejnené na webovej stránke www.pomahameludom.sk.

Hmotná núdza

Počas krízovej situácie sa nebude znižovať dávka v hmotnej núdzi v prípade, ak člen domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, nemôže vykonávať menšie služby pre obec alebo samosprávny kraj ani dobrovoľnícku činnosť z dôvodu nariadenej izolácie alebo karantény, alebo z dôvodov prekážok na strane organizátora týchto služieb. Naopak, týmto osobám sa suma pomoci v hmotnej núdzi zvýši o ochranný príspevok vo výške 37,30 eura mesačne.

Aktivačný príspevok, ktorý sa poskytoval príjemcovi pomoci v hmotnej núdzi z dôvodu, že vykonáva závislú činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem minimálne vo výške minimálnej mzdy, sa bude vyplácať aj v prípade, ak osoba tento príjem počas krízovej situácie nedosahovala. Neplatí to však v prípade, ak zamestnávateľ skončil s príjemcom príspevku pracovnoprávny vzťah.


Príspevok na bývanie poskytovaný domácnostiam v hmotnej núdzi, ktoré bývajú v zariadení sociálnych služieb, sa bude vyplácať aj v prípade, že sociálna služba sa počas krízovej situácie neposkytuje. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby však nesmie byť rozviazaná.

JUDr. Katarína Fedorová, PhD., právnička

menuLevel = 2, menuRoute = dia/info-pre-diabetikov, menuAlias = info-pre-diabetikov, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
30. máj 2023 17:46