Dreamstime
StoryEditor

Prácu nemusíte stratiť kvôli zdravotnému stavu (1. časť)

31.12.2020, 06:00
Autor:
(dia)(dia)
Ak sa zamestnancovi trpiacemu diabetom zhorší zdravotný stav do tej miery, že stratí spôsobilosť vykonávať svoju doterajšiu prácu, nemusí hneď skončiť pracovný pomer. Môže požiadať zamestnávateľa o preradenie na inú prácu.

Podmienkou preradenia je, aby zdravotný stav zamestnancovi znemožňoval vykonávať prácu dohodnutú v pracovnej zmluve a tento stav bol dlhodobý, teda trval alebo je predpoklad, že bude trvať dlhšie ako jeden rok.

Zamestnanec nemusí byť uznaný za invalidného Sociálnou poisťovňou

Strata spôsobilosti vykonávať doterajšiu prácu sa zamestnávateľovi dokladuje lekárskym posudkom vystaveným na žiadosť zamestnanca jeho ošetrujúcim lekárom, napr. všeobecným lekárom, nie posudkom lekára Sociálnej poisťovne.

Musí však ísť o posudok ošetrujúceho lekára, nestačí lekárske odporúčanie, nález alebo potvrdenie. Zamestnávateľ preradí zamestnanca na inú prácu na základe jeho žiadosti. Keďže Zákonník práce výslovne nestanovuje lehotu, dokedy je zamestnávateľ povinný zamestnanca preradiť, je vhodné v žiadosti nejakú uviesť (napríklad 15 dní).

V žiadosti o preradenie na inú prácu uvedieme napríklad takýto text:

Dňa toho a toho som sa podrobil odbornému lekárskemu vyšetreniu v ambulancii konkrétneho lekára. Týmto vyšetrením bolo zistené, že nie je vhodné, aby som ďalej vykonával prácu dohodnutú v pracovnej zmluve, lebo vážne ohrozuje moje zdravie.

Vzhľadom na skutočnosti uvedené v lekárskom posudku žiadam, aby som bol najneskôr do 15 dní preradený na inú, pre mňa vhodnú prácu. Odborný lekársky posudok pripájam k tejto žiadosti.

Iná práca by mala zodpovedať kvalifikácii

Práca, na ktorú zamestnávateľ zamestnanca preradí, by mala zodpovedať jeho zdravotným obmedzeniam, kvalifikácii a schopnostiam. Po predložení lekárskeho posudku zamestnanec nie je povinný vykonávať doterajšiu prácu a zamestnávateľ mu musí poskytnúť náhradu mzdy vo výške jeho priemerného zárobku.

V prípade, ak zamestnávateľ zamestnanca na inú prácu preradiť nemôže, pretože ju nemá, alebo zamestnanec o preradenie ani nežiadal, no doterajšiu prácu už nie je schopný zastávať, pracovný pomer bude potrebné ukončiť, a to buď dohodou alebo výpoveďou.

Rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní invalidného dôchodku nespôsobuje zánik pracovného pomeru. Aj človek, ktorý bol uznaný za invalidného, môže ďalej pracovať.

Dohoda o skončení pracovného pomeru


Znamená to, že zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodnú, že pracovný pomer sa skončí. Obe strany teda so skončením súhlasia. Zamestnanec alebo zamestnávateľ môže druhej strane navrhnúť (aj písomne), aby sa pracovný pomer skončil dohodou. Ak s tým druhá strana nesúhlasí, pracovný pomer sa dohodou nemôže skončiť. V prípade, že zamestnávateľ zamestnanca prinúti, aby dohodu uzatvoril, takáto dohoda je neplatná.


Pri skončení pracovného pomeru dohodou sa pracovný pomer končí dňom uvedeným v dohode, teda neplynie žiadna výpovedná lehota. Pokiaľ je dôvodom uzatvorenia dohody zhoršenie zdravotného stavu zamestnanca, ktorý viac nie je spôsobilý vykonávať doterajšiu prácu, je nutné v dohode tento dôvod uviesť. V opačnom prípade zamestnanec nebude mať nárok na odstupné.

V dohode sa napríklad uvedie:


Dôvodom skončenia pracovného pomeru je skutočnosť, že zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku, ktorý zamestnávateľovi predložil, dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.


Výška odstupného pri dohode závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru. Ak pracovný pomer trval menej ako 2 roky, zamestnanec má nárok na odstupné vo výške jedného priemerného mesačného zárobku. Ak menej ako 5 rokov, na 2 priemerné mesačné zárobky, ak menej ako 10 rokov na 3, a ak menej ako 20 rokov, na 4 priemerné mesačné zárobky.

A ak pracovný pomer trval 20 rokov a viac, zamestnanec má nárok na odstupné vo výške piatich priemerných mesačných zárobkov. Na rozdiel od dohody, výpoveď si nevyžaduje súhlas druhej strany. Zamestnanec môže dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu, dokonca ani nemusí dôvod vo výpovedi uviesť. Pokiaľ však dá výpoveď zamestnanec, nemá nárok na odstupné.

JUDr. Katarína Fedorová, PhD.
právnička

menuLevel = 2, menuRoute = dia/info-pre-diabetikov, menuAlias = info-pre-diabetikov, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
07. jún 2023 11:10