Zdroj: Dreamstime
StoryEditor

Zmeny v sociálnom zabezpečení. Od júla sa zvyšili viaceré príspevky (1. časť)

10.11.2020, 07:00
Autor:
(dia)(dia)
Od júla 2020 sa zvýšili sumy životného minima – spoločensky uznanej minimálnej hranice príjmov. Táto zmena sa dotkne i viacerých príspevkov vyplácaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Zároveň sa od tohto dátumu zvýši aj opatrovateľský príspevok, ktorý nie je naviazaný na životné minimum.

Životné minimum


Za životné minimum osoby alebo osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, sa od 1. júla 2020 považuje suma:
• 214,83 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú osobu,
• 149,87 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú dospelú osobu,
• 98,08 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa.

Ak má človek nižší príjem ako životné minimum, nachádza sa v stave hmotnej núdze. Jednotlivec je v hmotnej núdzi, ak má mesačný príjem nižší ako 214,83 €, manželia sú v hmotnej núdzi, ak ich spoločný mesačný príjem nedosahuje sumu 364,70 €. V prípade, že majú deti, ich životné minimum sa zvyšuje o 98,08 € mesačne na každé dieťa, t. j. 462,78 € pre manželský pár s jedným dieťaťom, 560,86 € pre manželov s dvoma deťmi atď.


Uvedené sumy životného minima však slúžia iba na posúdenie toho, či je určitá osoba v stave hmotnej núdze, nemá nárok na to, aby jej boli vyplácané príspevky vo výške životného minima.


Človek v hmotnej núdzi, ktorý si nevie zabezpečiť či zvýšiť príjem prácou, svojím majetkom alebo uplatnením nejakého práva (napríklad práva na výživné), môže požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o pomoc v hmotnej núdzi. Tá sa poskytuje vo forme dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke. Zároveň môže požiadať obec o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.

Príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
Príspevky sa od 1. júla 2020 zvýšia nasledovne:

Peňažný príspevok Výška v €
Na prepravu max. 109,61
Na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie
I. skupina 39,88
II. skupina 19,94
III. skupina 11,97
Na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, obuvi a bytového zariadenia 19,94
Na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla 35,88
Na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom 47,85


Pre diabetikov aj príspevok na diétne stravovanie

Človek s ochorením diabetes mellitus typ I, diabetes mellitus typ II inzulidependentný s komplikáciami môže poberať peňažný príspevok na diétne stravovanie vo výške 19,94 € mesačne. Príspevok však nemôže byť priznaný osobe, ktorej príjem presahuje trojnásobok životného minima, t. j. sumu 644,49 €.

Pri výpočte príjmu sa postupuje tak, že sa sčíta priemerný mesačný príjem ťažko zdravotne postihnutého (napr. čistý príjem, invalidný dôchodok, starobný dôchodok) za predchádzajúci kalendárny rok s príjmom jeho manžela alebo manželky a nezaopatreného dieťaťa, ktoré s ním žije v domácnosti, a táto suma sa vydelí počtom osôb, ktorých príjmy sa sčítavali. Výsledok sa považuje za príjem osoby s ŤZP. Príspevky sa neposkytnú ani osobe, ktorej majetok má hodnotu vyššiu ako 39 833 €, do tejto sumy sa nezapočítava hodnota bytu alebo domu, v ktorom človek s ŤZP býva.

Príspevok sa vybavuje na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska. K žiadosti je potrebné priložiť tlačivo lekársky nález, vyplnené všeobecným lekárom, vhodné je priložiť aj správy od špecialistov.

Za vyplnenie lekárskeho nálezu sa lekárovi neplatí žiaden poplatok. K žiadosti sa dokladajú aj potvrdenia o výške príjmov a vyhlásenie o majetku. Tlačivá žiadosti a lekárskeho nálezu poskytnú žiadateľovi na úrade práce.

Konanie má dve časti: posudkovú a rozhodovaciu

Konanie o žiadosti vo veciach peňažných príspevkov na kompenzáciu na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny má dve vzájomne prepojené časti – posudkovú časť a rozhodovaciu časť. Posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár pôsobiaci na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý obvykle bez prítomnosti žiadateľa preskúma lekárske nálezy doložené k žiadosti. Ak lekár dospeje k záveru, že žiadateľ je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, sociálny pracovník úradu potom za prítomnosti žiadateľa posúdi jeho celkovú sociálnu situáciu (rodinné pomery, osobnostné predpoklady a ďalšie faktory ovplyvňujúce integráciu do spoločnosti).

Závery z lekárskej aj sociálnej posudkovej činnosti sú uvedené v komplexnom posudku, ktorý obsahuje aj jednotlivé navrhované formy kompenzácie. Na základe takéhoto posudku vydá úrad rozhodnutie. Celé konanie na úrade by nemalo trvať dlhšie ako 90 dní.

Proti každému rozhodnutiu úradu je možné podať odvolanie do 15 dní odvtedy, keď bolo žiadateľovi rozhodnutie doručené. Odvolanie sa podáva na úrade, ktorý rozhodnutie vydal. O odvolaní rozhodne Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Rozhodnutie o odvolaní musí byť žiadateľovi doručené.
Pacient trpiaci diabetom môže mať nárok aj na ďalšie peňažné príspevky poskytované úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Na rozdiel od peňažného príspevku na diétne stravovanie však nie sú „automaticky“ spojené s diabetom.Príspevok na šatstvo či bytové zariadenie


Od 1. júla 2020 platí, že príspevok na zvýšené výdavky súvisiace s hygienou, opotrebovaním šatstva, obuvi a bytového zariadenia môže poberať aj človek, ktorý je celoročne klientom pobytového zariadenia sociálnych služieb (napríklad domova sociálnych služieb či domova pre seniorov).

Podmienkou poberania príspevku je, že osoba s ťažkým zdravotným postihnutím trpí ťažkou spastickou obrnou, chabou obrnou dolných končatín, dysfunkciou podmieňujúcou ťažké poruchy chôdze, trvalým stuhnutím kolenného alebo bedrového kĺbu, úplnou alebo praktickou slepotou oboch očí, alebo používa technicky náročnú pomôcku (vozík, kočík, chodúľku, krauler, ortézu z tuhých materiálov, protézu). Príjem žiadateľa nesmie presahovať trojnásobok životného minima.

JUDr. Katarína Fedorová, PhD.,
právnička

menuLevel = 2, menuRoute = dia/info-pre-diabetikov, menuAlias = info-pre-diabetikov, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
01. jún 2023 10:03