Zdroj: Dreamstime
StoryEditor

Zmeny v sociálnom zabezpečení. Od júla sa zvyšili viaceré príspevky (2. časť)

10.11.2020, 09:00
Autor:
(dia)(dia)
Od júla 2020 sa zvýšili sumy životného minima – spoločensky uznanej minimálnej hranice príjmov. Táto zmena sa dotkne i viacerých príspevkov vyplácaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Zároveň sa od tohto dátumu zvýši aj opatrovateľský príspevok, ktorý nie je naviazaný na životné minimum.

Opatrovateľský príspevok


Je v zákone určený pevnou sumou a nie je naviazaný na životné minimum. Znamená to, že aj v prípade zvýšenia sumy životného minima opatrovateľský príspevok zostane rovnaký. Vláda však môže svojím nariadením zmeniť výšku opatrovateľského príspevku vždy k 1. júlu kalendárneho roka, presne tak, ako sa to stalo aj tento rok.

Príspevok na opatrovanie sa od 1. júla 2020 zvýši nasledovne:

  • Opatrovanie jednej osoby s ŤZP 476,74 €
  • Opatrovanie dvoch osôb s ŤZP 634,06 €
  • Opatrovanie jednej osoby s ŤZP poberateľom plného invalidného dôchodku, starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku 238,37 €
  • Opatrovanie dvoch osôb s ŤZP poberateľom plného invalidného dôchodku, starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku 317,03

Opatrovateľský príspevok sa už nebude krátiť v prípade, ak opatrovaný navštevuje zariadenie sociálnych služieb v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne a opatrovateľ je v produktívnom veku.

Ak opatrovateľ poberá dôchodok a opatrovaný navštevuje zariadenie sociálnych služieb viac ako 20 hodín týždenne, príspevok je vo výške 209,77 €. Pri poberateľoch v produktívnom veku sa výška príspevku znižuje o sumu, o ktorú príjem opatrovaného presahuje dvojnásobok životného minima.

Ak je opatrovaným nezaopatrené dieťa, peňažný príspevok na opatrovanie sa zníži o sumu, ktorou príjem opatrovaného prevyšuje trojnásobok sumy životného minima. Opatrovateľský príspevok je však možné aj zvýšiť o 100 € mesačne, ak je opatrovaným nezaopatrené dieťa a opatrovateľ nemá nijaký iný príjem.

Opatrovateľský príspevok môže poberať človek, ktorý sa stará o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Podmienkou priznania príspevku je odkázanosť na pomoc inej osoby minimálne 5. stupňa.

Pri posudzovaní odkázanosti sa hodnotí, či osoba s ťažkým zdravotným postihnutím dokáže sama zvládnuť činnosti z oblasti stravovania a pitného režimu, vyprázdňovania močového mechúra a hrubého čreva, osobnej hygieny, celkového kúpeľa, obliekania, zmeny polohy, sedenia a státia, pohybu po schodoch, pohybu po rovine, orientácie v prostredí, dodržiavania liečebného režimu a či je potrebné na ňu pri týchto činnostiach dohliadať.

Za jednotlivé oblasti sa prideľujú body, a to buď 10, čo znamená, že zdravotne postihnutý pomoc nepotrebuje, 5, ak pomoc potrebuje pri niektorých úkonoch z danej oblasti a 0, keď pomoc potrebuje pri všetkých.

Napríklad pri obliekaní sa posudzuje, či si človek zvládne vybrať oblečenie zodpovedajúce situácii, prostrediu a počasiu, či rozpozná jednotlivé časti oblečenia, či si odev dokáže samostatne obliecť a vyzliecť, či sa vie obuť a vyzuť, nasadiť si spevňovacie pomôcky, oblečenie farebne zladiť a rozpoznať jeho čistotu. Nula bodov sa pridelí, ak je človek pri väčšine úkonov obliekania a vyzliekania odkázaný na pomoc inej osoby, 5 bodov, ak potrebuje pomoc s aspoň dvoma úkonmi, a 10 bodov sa pridelí v prípade, že je schopný vykonávať všetky úkony samostatne.


Podľa celkového počtu bodov za všetky oblasti spolu je osoba zaradená do jedného zo šiestich stupňov odkázanosti. Na zaradenie do 5. stupňa odkázanosti, a teda na priznanie opatrovateľského príspevku, nesmie byť celkový počet bodov vyšší ako 44, čo zodpovedá potrebe opatrovania v rozsahu aspoň 8 hodín denne.

Podávanie žiadosti

Pri podávaní žiadosti o opatrovateľský príspevok treba dbať na to, aby v lekárskych správach boli uvedené konkrétne medicínske dôvody, pre ktoré človek so zdravotným postihnutím nedokáže vykonávať jednotlivé činnosti bez pomoci inej osoby. Osoba musí byť pre svoj zdravotný stav neschopná starať sa o seba sama, teda sama sa najesť, ísť na toaletu, postarať sa o svoju hygienu, chodiť, orientovať sa v prostredí alebo byť odkázaná na nepretržitý dohľad pri väčšine činností. Pri posudzovaní neplnoletého dieťaťa sa neprihliada na pomoc vyplývajúcu z rodičovskej starostlivosti.

Príspevok na osobnú asistenciu


Účelom osobnej asistencie je umožniť človeku s ťažkým zdravotným viesť čo najnezávislejší život. Osobná asistencia je riadená osobou so zdravotným postihnutím, ktorá si sama vyberá a zaškoľuje asistenta, uzatvára s ním zmluvu o výkone osobnej asistencie, určuje mu úlohy a sama ho aj vypláca.

Ak je zdravotne postihnuté dieťa, povinnosti vo vzťahu k asistentovi plní jeho zákonný zástupca. Príspevok na financovanie asistenta, prípadne asistentov, poskytuje osobe so zdravotným postihnutím štát, asistenta je však možné financovať aj z vlastných zdrojov.

O príspevok o osobnú asistenciu už môže žiadať i človek starší ako 65 rokov aj mladší ako 6 rokov. Ústavný súd SR vyhlásil vekové obmedzenia pri osobnej asistencii za protiústavné.

Žiadosť o peňažný príspevok na osobnú asistenciu nemá osobitný formulár, je potrebné použiť „univerzálny“ formulár žiadosti o peňažný príspevok na kompenzáciu a zaškrtnúť v ňom políčko príspevku na osobnú asistenciu. V odôvodnení žiadosti je potrebné uviesť, aké činnosti žiadateľ nedokáže vzhľadom na svoje postihnutie vykonávať a prečo ich vykonávať potrebuje, napríklad s cieľom aktivizácie, sociálneho začlenenia, vykonávanie pracovných, vzdelávacích a voľnočasových aktivít a pod.

Od čoho závisí výšky príspevku?

Výška príspevku závisí od počtu hodín, potrebných na vykonanie činností, ktoré človek nedokáže vykonať sám. V prílohe č. 4 zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia je uvedený zoznam činností na určenie rozsahu potreby osobnej asistencie.

Týmito činnosťami sú vstávanie, líhanie, polohovanie, osobná hygiena, obliekanie, vyzliekanie, príprava jedla, podávanie jedla, podávanie liekov, nakupovanie, pomoc pri domácich prácach, starostlivosť o pomôcku, pomoc pri dorozumievaní, dohľad, pomoc pri akútnom ochorení, pomoc počas dovolenky, sprievod dieťaťa do školy a zo školy, pomoc nevidiacemu alebo nepočujúcemu rodičovi a preprava alebo premiestňovanie, pomoc rodičovi s ťažkým zdravotným postihnutím pri úkonoch starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku.

Rovnako ako pri posudzovaní odkázanosti na opatrovanie aj pri osobnej asistencii sa pri posudzovaní neplnoletého dieťaťa neprihliada na pomoc vyplývajúcu z rodičovskej starostlivosti.

Osobnú asistenciu môžu využívať ľudia s akýmkoľvek postihnutím, nielen s fyzickým, ale aj so zmyslovým, s mentálnym či kombinovaným.

Aj pacienti s diabetom, ktorí boli uznaní za osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, môžu poberať príspevok na osobnú asistenciu, ak potrebujú pomoc inej osoby s činnosťami uvedenými v zákone. Poskytovanie príspevku nie je limitované príjmom osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.


Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7 300 hodín ročne, t. j. 20 hodín denne. Výška príspevku sa od 1. júla 2020 nezvyšuje, sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie je naďalej 4,18 €. Príspevok vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe predloženého výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie za predchádzajúci kalendárny mesiac.

Poberateľ príspevku je povinný z príspevku vyplatiť osobnému asistentovi (resp. viacerým asistentom) odmenu za vykonanú osobnú asistenciu, o čom predkladá úradu potvrdenie.


JUDr. Katarína Fedorová, PhD., právnička

menuLevel = 2, menuRoute = dia/info-pre-diabetikov, menuAlias = info-pre-diabetikov, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
05. jún 2023 17:44