seniori, dôchodci, penzistiReuters
StoryEditor

Aj diabetici môžu mať osobného asistenta (2 časť)

28.07.2020, 13:00
Autor:
(dia)(dia)
Účelom osobnej asistencie je umožniť človeku s ťažkým zdravotným postihnutím viesť čo najnezávislejší život. Osobná asistencia je riadená osobou so zdravotným postihnutím, ktorá si sama vyberá a zaškoľuje asistenta, uzatvára s ním zmluvu o výkone osobnej asistencie, určuje mu úlohy a sama ho aj vypláca.

Príspevok vypláca úrad práce a rodiny

V zmluve o výkone osobnej asistencie si užívateľ a asistent určia činnosti, ktoré bude asistent vykonávať, ich vzájomné práva a povinnosti, výšku odmeny aj spôsob ukončenia zmluvy. Zmluva sa uzatvára buď na dobu neurčitú alebo na určitý čas. Užívateľ aj asistent môžu od zmluvy odstúpiť.

Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7 300 hodín ročne, t. j. 20 hodín denne. Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie je 4,18 eura.

Príspevok vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe predloženého výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie za predchádzajúci kalendárny mesiac. Spolu s výkazom sa na ÚPSVaR predkladá aj potvrdenie o vyplatenej odmene za jednotlivých asistentov.

Asistent musí odovzdať výkaz o počte vykonanej asistencie

Asistent svojím podpisom potvrdzuje, že prevzal odmenu za predchádzajúci mesiac vykonávania osobnej asistencie (teda za mesiac, za ktorý už bol príspevok vyplatený). Vzor Výkazu o počte hodín vykonanej osobnej asistencie aj Potvrdenia o vyplatených odmenách tvoria prílohu zákona.

V súčasnosti platí, že príspevok na osobnú asistenciu možno priznať najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku veku, po dovŕšení 65. roku veku možno tento príspevok poskytovať, len ak bol užívateľovi asistencie priznaný už skôr. Toto vekové obmedzenie však nedávno Ústavný súd vyhlásil za protiústavné. Zákon sa preto čoskoro zmení a príspevok budú môcť poberať ľudia so zdravotným postihnutím v akomkoľvek veku.

Asistent sa registruje na daňovom úrade

Osobný asistent musí byť plnoletý a spôsobilý na právne úkony, nepotrebuje žiadne osobitné vzdelanie ani prax. Osobný asistent, ktorý mesačne odpracuje aspoň 140 hodín, je poistencom štátu – štát za neho uhrádza poistné na zdravotné a dôchodkové poistenie. Je povinný zaregistrovať sa na daňovom úrade a podávať daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb.

Osobný asistent sa registruje na daňovom úrade v mieste svojho trvalého bydliska, a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom podpísal zmluvu o výkone osobnej asistencie. Daňový úrad mu pridelí daňové identifikačné číslo (DIČ) a vydá osvedčenie o vykonanej registrácii.

Kým povinnosť registrovať sa na daňovom úrade sa týka každého asistenta, nie každý asistent musí platiť daň z príjmu. Závisí to od toho, či jeho príjem za predchádzajúci rok presiahol určitú výšku. Napríklad v roku 2020 musia podať daňové priznanie osoby, ktorých príjem v roku 2019 presiahol sumu 1 968,68 eura. Daňové priznanie sa podáva v závislosti od celkovej výšky dosiahnutých príjmov za rok, nielen za príjem z osobnej asistencie.

Aj rodinní príslušníci môžu poskytovať osobnú asistenciu, platia však určité obmedzenia


Rodinní príslušníci môžu poskytovať osobnú asistenciu maximálne v rozsahu 1 460 hodín ročne (štyri hodiny denne) a len pri určitých činnostiach, ako sú vstávanie, líhanie, polohovanie, osobná hygiena, obliekanie a vyzliekanie, podávanie liekov, pomoc pri akútnom ochorení, sprostredkovanie komunikácie pre sluchovo postihnuté a hluchoslepé osoby a sprostredkovanie augmentatívnej a alternatívnej komunikácie.

Rodičia neplnoletého dieťaťa nemôžu byť jeho asistentmi. Počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 môžu osobnú asistenciu vykonávať aj príbuzní osoby s ŤZP, a to v rozsahu maximálne 10 hodín denne. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v odkaze Koronavírus/Osoby s ŤZP.

Agentúry osobnej asistencie

Úrad práce rozhoduje o príspevku na asistenta, ale neprideľuje asistenta. Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím si musí nájsť osobného asistenta sama. Pomôcť jej s tým môže agentúra osobnej asistencie. Agentúry osobnej asistencie zabezpečujú komplexný poradenský servis. Klientom radia, ako si vybaviť peňažný príspevok na osobnú asistenciu a ako viesť administratívu s ňou spojenú. Osobným asistentom poskytujú poradenstvo v oblasti administratívnych, daňových a odvodových povinností. Pomoc so zabezpečovaním osobnej asistencie poskytujú aj obce ako jednu zo sociálnych služieb.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny má právo kontrolovať výkon osobnej asistencie. Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a osobný asistent sú povinní úradu na jeho žiadosť poskytnúť informácie o čase a mieste vykonávania osobnej asistencie a umožniť kontrolu v prostredí, v ktorom sa osobná asistencia vykonáva.

Osobná asistencia je zo svojej podstaty určená najmä pre ľudí, ktorí chcú rozhodovať o svojom živote a organizovať svoje každodenné aktivity.

Skutočnosť, že človek trpí určitým ochorením neznamená, že nie je takéhoto rozhodovania schopný. Hoci zákon výslovne zakazuje podmieňovať priznanie príspevku na osobnú asistenciu určitým zdravotným postihnutím (a iné z neho, naopak, vylučovať), v praxi úradov sa možno stretnúť s rozhodnutiami odôvodňujúcimi nepriznanie príspevku práve konkrétnym zdravotným postihnutím. Takéto odôvodnenie rozhodnutia o nepriznaní príspevku je dôvodom na podanie odvolania proti rozhodnutiu o nepriznaní príspevku na osobnú asistenciu a v prípade zamietnutia odvolania aj správnu žalobu na príslušný krajský súd.


JUDr. Katarína Fedorová, PhD.

menuLevel = 2, menuRoute = dia/info-pre-diabetikov, menuAlias = info-pre-diabetikov, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
21. júl 2024 22:30