dôchodci, senioriReuters
StoryEditor

Aj diabetici môžu mať osobného asistenta (1. časť)

28.07.2020, 08:22
Autor:
(dia)(dia)
Účelom osobnej asistencie je umožniť človeku s ťažkým zdravotným postihnutím viesť čo najnezávislejší život. Osobná asistencia je riadená osobou so zdravotným postihnutím, ktorá si sama vyberá a zaškoľuje asistenta, uzatvára s ním zmluvu o výkone osobnej asistencie, určuje mu úlohy a sama ho aj vypláca.

Pokiaľ je zdravotne postihnuté dieťa, povinnosti vo vzťahu k asistentovi plní jeho zákonný zástupca. Príspevok na financovanie asistenta, prípadne asistentov, poskytuje osobe so zdravotným postihnutím štát, asistenta je však možné financovať aj z vlastných zdrojov.


Žiadosť o peňažný príspevok na osobnú asistenciu nemá osobitný formulár. Žiadateľ použije „univerzálny“ formulár žiadosti o peňažný príspevok na kompenzáciu a zaškrtne v ňom políčko príspevku na osobnú asistenciu.

V odôvodnení žiadosti je potrebné uviesť, aké činnosti žiadateľ nedokáže kvôli svojmu postihnutiu vykonávať a prečo ich vykonávať potrebuje, napríklad za účelom aktivizácie, sociálneho začlenenia, vykonávanie pracovných, vzdelávacích a voľnočasových aktivít a pod. Žiadosť sa podáva na Oddelení posudkových činností úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta bydliska.

K žiadosti treba aj nález od lekára

K žiadosti sa priloží vyplnené tlačivo lekársky nález. Lekársky nález vypĺňa ošetrujúci lekár, pri podaní žiadosti nesmie byť starší ako šesť mesiacov. Za vystavenie lekárskeho nálezu sa neplatí žiaden poplatok. V lekárskom náleze (a prípadne aj ďalších lekárskych správach od špecialistov) by mali byť uvedené skutočnosti, ktoré potvrdzujú, že žiadateľ nemôže bez pomoci inej osoby vykonávať činnosti, s ktorými mu má pomáhať asistent. Počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 nie je potrebné k žiadosti prikladať lekársky nález, postačia aj lekárske správy špecialistov alebo všeobecného lekára.

Konanie o žiadosti vo veciach ťažkého zdravotného postihnutia na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny má dve vzájomne prepojené časti – posudkovú časť a rozhodovaciu časť.

Posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár pôsobiaci na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý bez prítomnosti žiadateľa preskúma lekárske nálezy doložené k žiadosti.

Ak lekár dospeje k záveru, že žiadateľ je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, sociálny pracovník úradu potom za prítomnosti žiadateľa posúdi jeho celkovú sociálnu situáciu (rodinné pomery, osobnostné predpoklady a ďalšie faktory ovplyvňujúce integráciu do spoločnosti) a spíše posudkový záver. V ňom sociálny pracovník navrhne jednotlivé formy kompenzácie. Na základe takéhoto posudku vydá úrad rozhodnutie. Celé konanie na úrade by nemalo trvať dlhšie ako 90 dní.


Viac asistentov na osobu

Príspevok na osobnú asistenciu poberá osoba s ťažkým zdravotným postihnutím. Výška príspevku závisí od počtu hodín, potrebných na vykonanie činností, ktoré človek nedokáže vykonať sám. V prílohe č. 4 zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia je uvedený zoznam činností na určenie rozsahu potreby osobnej asistencie. Ide o činnosti v oblasti sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, premiestňovania, prepravy, dorozumievania a kontaktu s okolím.

Osoba so zdravotným postihnutím môže využívať služby aj viacerých asistentov.

S každým z nich uzatvorí zmluvu o výkone osobnej asistencie a určí mu úlohy, ktoré bude vykonávať. Jeden osobný asistent môže vykonávať osobnú asistenciu najviac desať hodín denne. Toto obmedzenie neplatí, ak sa osobná asistencia vykonáva v čase, keď sa osoba s ŤZP zdržiava mimo miesta svojho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.

Osobnú asistenciu môžu využívať ľudia s akýmkoľvek postihnutím, nielen s fyzickým, ale aj zmyslovým, mentálnym či kombinovaným. Aj pacienti s diabetom môžu poberať príspevok na osobnú asistenciu.

Poskytovanie príspevku nie je limitované príjmom osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Do rozsahu hodín osobnej asistencie sa nezapočítava čas, počas ktorého je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím v zariadení sociálnych služieb alebo vykonáva zamestnanie a navštevuje materskú, základnú alebo strednú školu.

Pri výkone práce môže osobe so zdravotným postihnutím pomáhať pracovný asistent, v škole zas asistent učiteľa. Príspevok na osobnú asistenciu nemožno poskytovať osobe, ktorú opatruje rodinný príslušník alebo opatrovateľská služba.

JUDr. Katarína Fedorová, PhD.

menuLevel = 2, menuRoute = dia/info-pre-diabetikov, menuAlias = info-pre-diabetikov, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
21. júl 2024 22:14