StoryEditor

Môže diabetik bez obáv šoférovať?

26.06.2020, 06:26
Autor:
(dia)(dia)
Väčšina diabetikov áno, za predpokladu, že dodržiavajú určité pravidlá posilňujúce ich vlastnú bezpečnosť i bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.

Zodpovedný prístup k svojmu ochoreniu znamená absolvovať pravidelné lekárske kontroly, poznať svoj zdravotný stav, mať trvalú snahu o čo najlepšiu kontrolu glykémií.

 • Ktorý lekár sa vyjadruje k spôsobilosti diabetika viesť motorové vozidlo?

Hodnotenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla je kompetenciou všeobecného (praktického) lekára, ktorý však v prípade potreby zohľadňuje nálezy od príslušných špecialistov.

K nim patrí nielen diabetológ, ale aj očný lekár (posudzuje možné poškodenie zraku a jeho dosah na šoférovanie) či neurológ (vyšetruje napríklad poruchu citlivosti dolných končatín či svalových reflexov, ktoré môžu byť komplikáciami cukrovky).

 • Ako často sa posudzuje spôsobilosť diabetika viesť motorové vozidlo?

Interval medzi jednotlivými lekárskymi prehliadkami sa stanovuje individuálne, primerane každému prípadu, pričom nesmie u vodičov amatérov presiahnuť päť rokov a u profesionálnych vodičov dva roky.

 • Čo hodnotí diabetológ pri vyjadrení k vodičskému oprávneniu u diabetika?

Príslušná vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky doslova uvádza, že pacient užívajúci lieky, ktoré môžu vyvolať hypoglykémiu, sa môže považovať za zdravotne spôsobilého iba vtedy, ak sa:


a) pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na diabetes mellitus
b) preukáže čestným vyhlásením, že chápe riziko spojené s hypoglykémiou, tento stav dokáže primerane ovládať, čo preukazuje pravidelným denným monitorovaním glukózy.

Diabetológ v tomto zmysle posudzuje pravidelnosť lekárskych kontrol pacienta, jeho metabolickú kompenzáciu, dodržiavanie liečby, merania glykémií samotným pacientom („selfmonitoring“), prítomnosť komplikácií cukrovky.

Zásadné sú aj zistenia o výskyte a type hypoglykémií, schopnosti ich rozpoznávania, prevencie a liečby.


V prípade pozitívneho vyjadrenia diabetológa je súčasťou dokumentácie podpísané Čestné vyhlásenie pacienta s diabetom, ktoré obsahuje aj podpis lekára, ktorý pacienta poučil

Pacient dostane aj praktickú zmenšenú verziu Čestného vyhlásenia vo formáte bankomatovej karty, ktorú by mal nosiť so sebou ako doklad pre zložky policajného zboru.

 • Ktorí diabetici nemôžu šoférovať?

Sú to diabetici, ktorí opakovane prekonali ťažkú hypoglykémiu (teda takú, na ktorej zvládnutie bola potrebná pomoc inej osoby alebo privolanie lekárskej zdravotnej služby a ktorá sa vyskytla opakovane v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov).

Pre ťažké hypoglykémie počas hodín bdenia sa nesmie vydať alebo obnoviť vodičské oprávnenie 3 mesiace od poslednej príhody. Takisto nesmú mať vodičské oprávnenie pacienti, ktorí si stav hypoglykémie neuvedomujú.

 • Ktoré riziká vznikajú u diabetikov v súvislosti so šoférovaním?

Je to hlavne riziko hypoglykémie. Ide o pokles krvného cukru (všeobecne sa udáva ako hodnota cukru pod 4 mmol/l) spojeného s príslušnými príznakmi.

Negatívny dosah hypoglykémie pri šoférovaní zahŕňa zvýšenú nervozitu, zhoršené videnie, nižšiu schopnosť vnímania okolia, správneho reagovania, rozhodovania.

V ťažších prípadoch môže hypoglykémia viesť k poruchám vedomia, čo je pri šoférovaní mimoriadne vážne ohrozenie niekedy s tragickými následkami.

 • Ktoré lieky na cukrovku môžu spôsobovať hypoglykémiu?

Je to najmä určitý typ tabletiek zosilňujúcich uvoľňovanie inzulínu (sú zo skupiny takzvaných derivátov sulfonylmočoviny a glinidov) a predovšetkým samotný inzulín.

Platí, že pri novších typoch inzulínov je pravdepodobnosť vzniku hypoglykémie oproti starším typom menšia.

 • Ktoré okolnosti zapríčiňujú hypoglykémiu?
  Ide väčšinou o nezosúladenie príjmu potravy, fyzickej aktivity a podania lieku. Hypoglykémia môže vzniknúť napríklad pri vynechaní, oneskorení alebo zníženom množstve jedla bez správneho zmenšenia dávky inzulínu.

Takisto môže významnejší pokles cukru spôsobiť zvýšená športová alebo iná fyzická záťaž, ale aj požitie alkoholu (ktoré je pred šoférovaním samo osebe neprípustné).

 • Aké sú prejavy hypoglykémie?

Prejavy bývajú individuálne a nemusia sa vyskytovať všetky. Typickým je výrazný hlad, náhle spotenie, nervozita, búšenie srdca, chvenie, tras – najmä rúk, zhoršené videnie, spomalená reč, rozmazané videnie, dezorientácia. Vážne stavy sú spojené s poruchou vedomia.

 • Ako sa dá hypoglykémii predchádzať?

Odporúča sa nešoférovať, ak sa pacient necíti zdravotne dobre. Pred jazdou si treba odmerať hodnotu cukru a pokiaľ je nižšia ako 5 mmol/l, ešte sa najesť.

Pri sebe mať k dispozícii potraviny s obsahom rýchlo vstrebateľných cukrov (akými sú napríklad cukrom sladený džús, kola, kockový cukor, hroznový cukor alebo gél s obsahom cukru), ktorými možno zaliečiť už počínajúcu hypoglykémiu.

Pri dlhšej trase je vhodné robiť častejšie prestávky a snažiť sa dodržiavať stravovací a pitný režim. Hodnotu krvného cukru kontrolovať aspoň raz za dve hodiny a udržiavať ju stále nad 5 mmol/l.

Ak je to možné, nevydávať sa na dlhšie cesty sám, ale so spoločníkom, ktorý pozná pacientov zdravotný stav a vie aj pomôcť pri hypoglykémii.

 • Čo má robiť šofér pri hypoglykémii?

Už pri podozrení na hypoglykémiu treba čo najskôr vozidlo odstaviť na bezpečnom mieste a vybrať aj kľúč zo zapaľovania. Ak sa dá, overiť pokles cukru jeho odmeraním. Ak šofér nemá glukomer k dispozícii alebo ak sú príznaky hypoglykémie jednoznačné, treba ihneď požiť 20 – 40 g rýchleho cukru (približne 2 dl sladeného nápoja alebo 4 kocky či vrecúška cukru alebo 6 – 8 tabliet hroznového cukru alebo 1 tubu gélu s obsahom cukru).

Nevhodné je liečiť hypoglykémiu rôznymi sladkosťami, ako napríklad čokoládou

Nevhodné je liečiť hypoglykémiu rôznymi sladkosťami, ako napríklad čokoládou, lebo tá obsahuje okrem cukru aj tuk, spomaľujúci vstrebávanie cukru a jeho vzostup v krvi. Glykémiu treba opäť skontrolovať o 5 – 10 minút a ak stav zníženého cukru pretrváva, zopakovať príjem rýchlych sacharidov znova.

 • Kedy môže pokračovať v jazde?

Po prekonanej hypoglykémii treba do ďalšej jazdy počkať aspoň 45 minút, kým sa funkcie organizmu normalizujú a pred jazdou znova cukor skontrolovať.

Pri ťažkých stavoch spojených s poruchou vedomia treba volať rýchlu zdravotnú službu.

Niektorí pacienti liečení inzulínom majú k dispozícii aj injekciu glukagónu, ktorý po podaní (kvalifikovanou alebo vopred zaškolenou osobou) vedie k normalizácii krvného cukru. Po návrate k vedomiu sa má diabetik po takejto injekcii ihneď najesť.

Má príslušník policajného zboru pri cestnej kontrole alebo v súvislosti s dopravnou nehodou oprávnenie vykonať meranie glykémie alebo vyzvať diabetika, aby si glykémiu sám odmeral?
Nie, meranie glykémie je zdravotnícky úkon v kompetencii diabetika alebo zdravotníckeho pracovníka a interpretácia výsledku je úlohou lekára.

Príslušník policajného zboru je však oprávnený požadovať predloženie dokladu o zdravotnej spôsobilosti, pokiaľ takejto povinnosti vodič podlieha. Diabetikovi sa odporúča zmeranie glykémie bezprostredne po dopravnej nehode.

Dôletité je mať na glukomere aktualizovaný dátum aj čas. Môže to byť užitočné pre vlastnú ochranu diabetika napríklad pri dopravnej nehode.

 • Sú na diabetikov, ktorí sú vodiči z povolania, kladené nejaké osobitné nároky?

Podmienky na uznanie zdravotnej spôsobilosti sú u nich prísnejšie a prehodnocujú sa najmenej každé 2 roky.

Do úvahy sa berie dĺžka trasy, preprava cestujúcich, preprava nebezpečného či nadrozmerného nákladu. Títo vodiči nesmú prekonať opakovane ťažkú hypoglykémiu počas uplynulých 12 mesiacov a musia mať zachovalú schopnosť rozpoznávania hypoglykémií.

Musia sa preukázať čestným vyhlásením, že dokážu hypoglykémii predchádzať a zvládať ju a že si monitorujú glykémie najmenej dvakrát denne a v čase, keď vedú motorové vozidlo. Vodiči nesmú mať iné obmedzujúce komplikácie v súvislosti s cukrovkou.

Sú nejaké zvláštne odporúčania pri šoférovaní v zahraničí?
Pri dlhších cestách do zahraničia (či už súkromných, alebo pracovných) treba mať k dispozícii rezervný inzulín aj pomôcky na jeho podanie, taktiež dostatok prúžkov na meranie glykémie.

Pamätajte na správnu ochranu inzulínu pri vysokých alebo nízkych teplotách.

Takisto pamätať na správnu ochranu inzulínu pri vysokých alebo nízkych teplotách. Inzulín je stabilný pri teplote do 25 stupňov Celzia, nesmie byť vystavený priamemu slnku ani teplotám pod 2 stupne Celzia. Takisto mať pri sebe potvrdenie o svojom zdravotnom stave a užívanej liečbe v angličtine.

 • Ktorá zákonná norma upravuje šoférovanie u diabetikov?

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 19. 1. 2018, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

MUDr. Miriam Adamovičová, diabetologická ambulancia UNsP Milosrdní bratia, s. r. o., Rovinka
MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA, diabetologická ambulancia JAL, s. r. o., Trnava

menuLevel = 2, menuRoute = dia/info-pre-diabetikov, menuAlias = info-pre-diabetikov, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
30. september 2023 07:11