Dreamstime
StoryEditor

Ako požiadať o príspevok na kúpu zdravotníckej pomôcky pre ŤZP

20.05.2020, 08:00
Autor:
(dia)(dia)
Príspevok na kúpu pomôcky je jedným z 18 peňažných príspevkov, ktoré slúžia na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. (2. časť)


Ťažké zdravotné postihnutie môže dotknutého človeka znevýhodňovať v rôznych oblastiach života. Účelom kompenzácie je pomôcť osobe s ťažkým zdravotným postihnutím toto znevýhodnenie zmierniť alebo prekonať. 


Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska. Formulár žiadosti je pre všetky príspevky rovnaký, žiadateľ o príspevok na kúpu pomôcky v ňom označí príslušné políčko.

K žiadosti je potrebné priložiť tlačivo lekársky nález vyplnené všeobecným lekárom, aj lekárske správy špecialistov s podrobným popisom všetkých zdravotných komplikácií žiadateľa.

Zo žiadosti a z lekárskych správ by malo jednoznačne vyplývať, že žiadateľ má konkrétne znevýhodnenie, ktoré je možné zmierniť alebo prekonať určitou pomôckou.

Konanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny má dve vzájomne prepojené časti:
– posudkovú
– rozhodovaciu

Posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár pôsobiaci na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý bez prítomnosti žiadateľa preskúma lekársky nález a správy doložené k žiadosti. Ak lekár dospeje k záveru, že žiadateľ je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, sociálny pracovník úradu potom za prítomnosti žiadateľa posúdi jeho celkovú sociálnu situáciu (rodinné pomery, osobnostné predpoklady a ďalšie faktory ovplyvňujúce integráciu do spoločnosti) a spíše posudkový záver. V ňom sociálny pracovník navrhne jednotlivé formy kompenzácie vrátane pomôcky.

Komplexný posudok by mal byť v súlade s lekárskymi správami. Ak sa posudkový lekár nestotožnil so závermi alebo odporúčaniami ošetrujúcich lekárov, v posudku by malo byť vysvetlené, prečo ich nepovažoval za podstatné.

Lehota na vydanie rozhodnutia je 90 dní od začatia konania. Proti rozhodnutiu úradu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na úrade, ktorý rozhodnutie vydal.

Kúpa a vrátenie pomôcky

Príspevok sa poskytuje na základe dokladu o cene pomôcky (napr. predfaktúra) alebo dokladu o kúpe pomôcky. Pomôcku je možné kúpiť iba od subjektu, ktorý podniká v oblasti výroby, predaja alebo distribúcie pomôcky. Pomôcku si treba kúpiť do troch mesiacov odo dňa poskytnutia príspevku.

Ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky alebo peňažný príspevok na úpravu pomôcky rovnakého druhu možno poskytnúť, ak pomôcka neplní svoj účel. Pomôcka neplní svoj účel, keď:

• je nefunkčná a nemožno ju opraviť,
• je nefunkčná a cena opravy alebo cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv by bola vyššia ako 50 % poskytnutého peňažného príspevku alebo vyššia ako 50 % aktuálnej ceny pomôcky na trhu,
• nekompenzuje viac sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia.


V prípade, ak je pomôcka funkčná, no viac nekompenzuje dôsledky ŤZP a od poskytnutia príspevku ešte neuplynulo sedem rokov, je potrebné vrátiť ju úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pomôcku kúpenú z príspevku nemožno predať ani darovať počas siedmich rokov od poskytnutia príspevku, ak je pomôckou elektrický vozík, tak počas desiatich rokov.

Ak osoba s ŤZP pomôcku predá, daruje alebo zaviní jej stratu alebo nefunkčnosť, musí úradu vrátiť príspevok alebo jeho pomernú časť. Lehota siedmich rokov začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, keď rozhodnutie o poskytnutí príspevku na kúpu pomôcky nadobudlo právoplatnosť. Právoplatné je také rozhodnutie, proti ktorému už nemožno podať odvolanie (uplynula lehota na jeho podanie).

Osobe s ŤZP odkázanej na pomôcku môže byť poskytnutý aj príspevok na výcvik používania pomôcky, príspevok na úpravu pomôcky a príspevok na opravu pomôcky.

Zdravotnícke pomôcky

Od pomôcok, na ktoré prispievajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, odlišujeme zdravotnícke pomôcky, ktoré môžu (a nemusia) hradiť zdravotné poisťovne.

Pojem zdravotnícka pomôcka zahŕňa širokú škálu výrobkov, ktoré sa používajú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo slúžia na kompenzáciu zranenia a zdravotného postihnutia.

Zdravotníckymi pomôckami sú napr. glukomer, inzulínová pumpa, inzulínové pero, testovacie prúžky na stanovenie glykémie glukomerom, gázové tampóny.

Zdravotnícke pomôcky sú:

viazané na lekársky poukaz – musí ich predpísať lekár – špecialista (diabetológ) alebo všeobecný lekár na odporúčanie špecialistu; lekársky poukaz platí 30 dní od vystavenia.
voľnopredajné – dajú sa kúpiť v lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok bez lekárskeho poukazu a pacient si ich hradí v plnej výške

Zdravotnícke pomôcky viazané na lekársky poukaz prepláca zdravotná poisťovňa – úplne alebo čiastočne.

Zdravotná poisťovňa nehradí všetky zdravotnícke pomôcky, ktoré sú na Slovensku dostupné, ale iba pomôcky zaradené v tzv. Kategorizačnom zozname. V ňom je uvedená cena pomôcky a výška doplatku pacienta. O výške doplatku za zdravotnícku pomôcku je povinný informovať pacienta aj lekár, ktorý mu pomôcku predpisuje. Pri každej zdravotníckej pomôcke je jeden typ bez doplatku. V prípade niektorých drahších zdravotníckych pomôcok (napr. inzulínová pumpa s príslušenstvom) musí lekár ešte pred jej predpísaním požiadať zdravotnú poisťovňu o súhlas s úhradou pomôcky. Keď poisťovňa úhradu schváli, lekár pomôcku predpíše.

Pri zdravotníckych pomôckach pre diabetikov v rámci kategorizácie rozlišujeme konvenčnú a intenzifikovanú inzulínovú liečbu.

Konvenčná liečba predstavuje aplikáciu inzulínu jeden- až dvakrát denne. Pri intenzifikovanom režime má pacient nárok na úhradu väčšieho množstva pomôcok. Ak mu nestačia, diabetológ môže požiadať zdravotnú poisťovňu o úhradu nadlimitného množstva. Ak poisťovňa žiadosť zamietne, pacient si pomôcku hradí sám.

Prehľad zdravotníckych pomôcok pre diabetikov hradených zo zdravotného poistenia nájdete na stránke www.health.gov.sk v odkaze Kategorizácia a cenotvorba/Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok/Limitové tabuľky, Limit skupiny D – Zdravotnícke pomôcky pre diabetikov.

JUDr. Katarína Fedorová, právnička

menuLevel = 2, menuRoute = dia/info-pre-diabetikov, menuAlias = info-pre-diabetikov, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
07. jún 2023 12:08