StoryEditor

Zmeny v sociálnom zabezpečení (II. časť): Opatrovateľský príspevok

05.11.2019, 07:00
Autor:
(dia)(dia)
Od júla 2019 sa zvýšili sumy životného minima, ale aj príspevky, ktoré nie sú nadviazané na životné minimum, a to opatrovateľský príspevok a príspevok na osobnú asistenciu.

Ťažké zdravotné postihnutie (ŤZP)


Konanie o žiadosti vo veciach ťažkého zdravotného postihnutia na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny má dve vzájomne prepojené časti – posudkovú časť a rozhodovaciu časť. Posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár pôsobiaci na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý bez prítomnosti žiadateľa preskúma lekárske nálezy doložené k žiadosti.

Ak lekár dospeje k záveru, že žiadateľ je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, sociálny pracovník úradu potom za prítomnosti žiadateľa posúdi jeho celkovú sociálnu situáciu (rodinné pomery, osobnostné predpoklady a ďalšie faktory ovplyvňujúce integráciu do spoločnosti) a spíše posudkový záver.

V ňom sociálny pracovník navrhne jednotlivé formy kompenzácie. Na základe takéhoto posudku vydá úrad rozhodnutie. Celé konanie na úrade by nemalo trvať dlhšie ako 90 dní.

Proti každému rozhodnutiu úradu je možné podať odvolanie do 15 dní, odkedy bolo žiadateľovi rozhodnutie doručené.

Odvolanie sa podáva na úrade, ktorý rozhodnutie vydal. O odvolaní rozhodne Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Rozhodnutie o odvolaní musí byť žiadateľovi doručené. Pacient trpiaci diabetom môže mať nárok aj na ďalšie peňažné príspevky poskytované úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Na rozdiel od peňažného príspevku na diétne stravovanie však nie sú „automaticky“ spojené s diabetom.


Opatrovateľský príspevok

Opatrovateľský príspevok je v zákone určený pevnou sumou a nie je nadviazaný na životné minimum. Znamená to, že aj v prípade zvýšenia sumy životného minima opatrovateľský príspevok zostane rovnaký. Vláda však môže svojím nariadením zmeniť výšku opatrovateľského príspevku vždy k 1. júlu kalendárneho roka, presne tak, ako sa to stalo k 1. júlu 2019.

Príspevok na opatrovanie sa od 1. júla 2019 zvýšil nasledovne:

  • Opatrovanie jednej osoby s ŤZP 430,35 €
  • Opatrovanie dvoch osôb s ŤZP 572,36 €
  • Opatrovanie osoby s ŤZP, ktorej sa poskytuje sociálna služba v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne 378,70 €
  • Opatrovanie jednej osoby s ŤZP poberateľom plného invalidného dôchodku, starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku 215,18 €
  • Opatrovanie dvoch osôb s ŤZP poberateľom plného invalidného dôchodku, starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku 286,18 €


Výška príspevku sa znižuje o sumu, o ktorú príjem opatrovaného presahuje dvojnásobok životného minima. Ak je opatrovaným nezaopatrené dieťa, peňažný príspevok na opatrovanie sa zníži o sumu, ktorou príjem opatrovaného prevyšuje trojnásobok sumy životného minima.

Opatrovateľský príspevok je však možné aj zvýšiť o 100 € mesačne, ak je opatrovaným nezaopatrené dieťa a opatrovateľ nemá nijaký iný príjem.

Komu je určený?


Opatrovateľský príspevok môže poberať človek, ktorý sa stará o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Podmienkou priznania príspevku je odkázanosť na pomoc inej osoby minimálne V. stupňa.

Pri posudzovaní odkázanosti sa hodnotí, či osoba s ťažkým zdravotným postihnutím dokáže sama zvládnuť činnosti z oblasti stravovania a pitného režimu, vyprázdňovania močového mechúra a hrubého čreva, osobnej hygieny, celkového kúpeľa, obliekania, zmeny polohy, sedenia a státia, pohybu po schodoch, pohybu po rovine, orientácie v prostredí, dodržiavania liečebného režimu a či je potrebné na ňu pri týchto činnostiach dohliadať.

Za jednotlivé oblasti sa prideľujú body:

10, čo znamená, že zdravotne postihnutý pomoc nepotrebuje
5, ak pomoc potrebuje pri niektorých úkonoch z danej oblasti
0, keď pomoc potrebuje pri všetkých

Napríklad pri obliekaní sa posudzuje, či si človek zvládne vybrať oblečenie zodpovedajúce situácii, prostrediu a počasiu, či rozpozná jednotlivé časti oblečenia, či si odev dokáže samostatne obliecť a vyzliecť, či sa vie obuť a vyzuť, nasadiť si spevňovacie pomôcky, oblečenie farebne zladiť a rozpoznať jeho čistotu.

Nula bodov sa pridelí, ak je človek pri väčšine úkonov obliekania a vyzliekania odkázaný na pomoc inej osoby, 5 bodov, ak potrebuje pomoc s aspoň dvoma úkonmi, a 10 bodov sa pridelí v prípade, že je schopný vykonávať všetky úkony samostatne.


Podľa celkového počtu bodov za všetky oblasti spolu je osoba zaradená do jedného zo šiestich stupňov odkázanosti.

Na zaradenie do V. stupňa odkázanosti, a teda na priznanie opatrovateľského príspevku, nesmie byť celkový počet bodov vyšší ako 44, čo zodpovedá potrebe opatrovania v rozsahu aspoň 8 hodín denne.

Pri podávaní žiadosti o opatrovateľský príspevok treba dbať na to, aby v lekárskych správach boli uvedené konkrétne medicínske dôvody, pre ktoré človek so zdravotným postihnutím nedokáže vykonávať jednotlivé činnosti bez pomoci inej osoby.

Na priznanie príspevku nestačí, že na osobu so zdravotným postihnutím je nutné neustále dohliadať. Musí byť pre svoj zdravotný stav neschopná starať sa o seba sama, teda sama sa najesť, ísť na toaletu, postarať sa o svoju hygienu, chodiť, orientovať sa v prostredí.

JUDr. Katarína Fedorová

menuLevel = 2, menuRoute = dia/info-pre-diabetikov, menuAlias = info-pre-diabetikov, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
28. máj 2023 14:48