bardejovské kúpele, diabetik,Bardejovské kúpele
StoryEditor

Do kúpeľov o šesť mesiacov po zistení cukrovky

05.07.2019, 08:00
Autor:
(dia)(dia)
Kúpeľná liečba môže byť hradená zdravotnou poisťovňou, ak nadväzuje na predchádzajúcu liečbu ochorenia pri splnení podmienok upravených v tzv. indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť, ktorý je prílohou zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Radí JUDr. Katarína Fodorová.

Pacient s diabetom má nárok na kúpeľnú liečbu v dvoch prípadoch (v dvoch indikáciách):

1. diabetes mellitus do 6 mesiacov po jeho zistení, ak pacient netrpí opakujúcimi sa ťažšími metabolickými rozvratmi,

2. diabetes mellitus s komplikáciami, ak pacient netrpí diabetickou nefropatiou v stave retencie dusíkatých látok.


Kedy nie je možné navrhnúť kúpeľnú liečbu (kontraindikácie kúpeľnej starostlivosti)

Kúpeľná liečba nesmie byť navrhnutá, ak má pacient niektorú z týchto ťažkostí (všeobecné kontraindikácie kúpeľnej starostlivosti):


• infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo (najmä brušný týfus a paratýfus). Ak je niektorá choroba indikovaná na kúpeľnú starostlivosť združená s TBC dýchacieho ústrojenstva alebo s inou formou TBC, kúpeľná starostlivosť sa môže navrhnúť a povoliť iba takej osobe, ktorá už bola vyradená z dispenzárnych skupín aktívnej tuberkulózy,
• všetky choroby v akútnom štádiu,
• klinické známky obehového zlyhania,
• stavy po hlbokej trombóze do 3 mesiacov po doznení choroby, stavy po povrchovej tromboflebitíde do 6 týždňov po doznení choroby,
• labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus,
• často sa opakujúce profúzne krvácanie každého druhu,
• kachexie každého druhu,
• zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby,
• epilepsiu, okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných 3 rokoch nevyskytol žiaden záchvat a ktorých EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Ak v EEG záznamoch pretrvávajú patologické zmeny, kúpeľná liečba sa môže navrhnúť iba na základe kladného vyjadrenia neurológa, ktorý má pacienta v dispenzárnej starostlivosti. Pre indikačnú skupinu XXVI nie je epilepsia kontraindikáciou,
• aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a so zníženou možnosťou komunikácie,
• závislosť od alkoholu, závislosť od návykových látok,
• fajčenie pri vyznačených diagnózach – navrhujúci lekár je povinný túto skutočnosť v návrhu vždy potvrdiť,
• inkontinenciu moču a stolice, enuresis nocturna (nočné pomočovanie),
• demenciu,
• tehotenstvo,
• nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu,
• hypertenziu nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mmHg).

Ako si vybaviť poukaz na kúpeľnú liečbu

Poskytnutie kúpeľnej starostlivosti schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa na návrh lekára. Návrh na kúpeľnú starostlivosť vypíše lekár špecialista (v prípade diabetu diabetológ) alebo všeobecný lekár na základe nálezu lekára špecialistu.
Lekár k návrhu priloží výsledky vyšetrení a prípadné odporúčania. To, aké vyšetrenia je pri jednotlivých ochoreniach potrebné realizovať, je uvedené v indikačnom zozname.

Pri diabete sú potrebné tieto vyšetrenia:

  • glykémia,
  • glykovaný hemoglobín,
  • údaje o liečebných dávkach antidiabetík,
  • sérové lipidy a lipoproteíny,
  • EKG a očné pozadie.

Súhrn výsledkov klinických a laboratórnych vyšetrení nesmie byť starší ako tri mesiace. U pacienta vo veku nad 70 rokov sa vyžaduje aj interné vyšetrenie. Vystavenie návrhu hradí v plnom rozsahu zdravotná poisťovňa. Pacient by mal návrh podpísať a na uľahčenie kontaktu so zdravotnou poisťovňou môže uviesť aj svoje telefónne číslo. Kompletne vyplnený návrh s prílohami musí byť do zdravotnej poisťovne doručený najneskôr šesť týždňov pred uplynutím času indikácie podľa indikačného zoznamu – pri novodiagnostikovanom diabete je to šesť mesiacov od jeho zistenia, pri diabete s komplikáciami časové obmedzenie nie je.

Poisťovňa návrh schváli, ak spĺňa zákonom definované požiadavky, teda ak je kúpeľná liečba indikovaná, návrh obsahuje všetky potrebné náležitosti a u pacienta sa nevyskytujú kontraindikácie kúpeľnej liečby. O návrhu má poisťovňa rozhodnúť do 30 dní od jeho doručenia.

Pri ochoreniach kategórie A (poisťovňa hradí procedúry, ubytovanie aj stravu) poisťovňa zašle schválený návrh priamo do kúpeľného zariadenia, s ktorým má uzatvorenú zmluvu na liečbu v danej indikácii. Zoznam zmluvných kúpeľných zariadení je zverejnený na webových stránkach jednotlivých poisťovní. Informácie o tom, s ktorými kúpeľmi má poisťovňa uzatvorenú zmluvu, poskytuje poisťovňa aj telefonicky alebo na svojich pobočkách.

kúpele Nimnica kúpele Nimnica kúpele Nimnica

V prípade, že chce pacient absolvovať kúpeľnú liečbu v konkrétnych kúpeľoch, s ktorými má jeho poisťovňa uzatvorenú zmluvu, mal by to zdravotnej poisťovni oznámiť ešte pred schválením kúpeľnej liečby, napríklad uvedením názvu kúpeľov na hornom okraji návrhu alebo v podpísanom liste. Po schválení kúpeľnej liečby už pacient nemá možnosť zmeniť kúpele, ktoré mu boli poisťovňou určené.

Pri ochoreniach kategórie B (poisťovňa hradí iba procedúry) si pacient môže sám vybrať kúpeľné zariadenie zo zoznamu zaslaného poisťovňou.

Pri oboch kategóriách poisťovňa pošle pacientovi oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti, kde je uvedený schválený počet dní kúpeľnej liečby a posledný možný nástupný termín. Presný termín nástupu na kúpeľnú liečbu si pacient dohodne priamo s kúpeľným zariadením.
Ak poisťovňa návrh neschváli, nie je možné sa proti tomu nijako odvolať. Návrh je však možné podať znovu, ak pacient spĺňa podmienky stanovené indikačným zoznamom.

Platby za kúpeľnú liečbu

Pri ochoreniach kategórie A pacient hradí iba poplatok 1,70 € za každý deň pobytu, pričom prvý a posledný deň sa počíta ako jeden deň. Pacienti, ktorým bola priznaná dávka v hmotnej núdzi, platia tento poplatok iba za prvé tri dni pobytu. Od poplatku sú úplne oslobodení darcovia krvi, ktorí sú nositeľmi striebornej, zlatej a diamantovej Janského plakety, a deti do troch rokov veku.

Pri ochoreniach kategórie B pacient hradí poplatok za stravovanie a pobyt na lôžku. Výška poplatku sa líši podľa toho, v akom mesiaci pobyt absolvuje – 5 eur/deň sa platí za stravovanie a štandardný pobyt na lôžku v I. a IV. štvrťroku a 7,30 eura/deň v II. a III. štvrťroku.

kúpele Lúčky kúpele Lúčky kúpele Lúčk


Ubytovanie poisťovňa uhrádza v štandardných podmienkach – v dvojposteľovej izbe so spoločným sociálnym zariadením mimo izby. Pacient si s ubytovacím zariadením môže dohodnúť aj lepšie ubytovanie a/alebo stravu, rozdiel medzi jeho cenou a štandardom hradeným poisťovňou však bude platiť sám.

Všetci pacienti platia daň z ubytovania vo výške stanovenej mestom/obcou, v ktorom/ktorej sa kúpele nachádzajú. Ťažko zdravotne postihnutí občania môžu mať nárok na zníženie alebo odpustenie dane z ubytovania po predložení preukazu ŤZP. Daň z ubytovania vyberá každé mesto a obec samostatne, informáciu o tom, či v danom meste alebo obci takáto možnosť je, pacientovi poskytne kúpeľné zariadenie alebo obecný úrad.

Pacient so zdravotným postihnutím vyžadujúcim pomoc a sprevádzanie pri kúpeľnej liečbe môže požiadať poisťovňu o čiastočnú úhradu za sprievodcu. Takúto požiadavku je potrebné uviesť priamo v návrhu na kúpeľnú starostlivosť, pričom lekár, ktorý návrh vypĺňa, musí potrebu sprevádzania pacienta odôvodniť. V prípade schválenia čiastočnej úhrady za sprievodcu zdravotná poisťovňa uhrádza náklady na jeho pobyt vo výške 4,98 € za deň pobytu. Zvyšok ceny pobytu v kúpeľnom zariadení si sprievodca hradí sám.

Náklady spojené s dopravou do kúpeľného zariadenia a z kúpeľného zariadenia zdravotná poisťovňa poistencom neprepláca.


Maximálna dĺžka kúpeľného pobytu hradeného zdravotnou poisťovňou je uvedená v indikačnom zozname, spravidla je to 21 dní. Kúpeľnú starostlivosť hradenú poisťovňou možno pri diabete s komplikáciami opakovať maximálne raz za dva roky.

JUDr. Katarína Fodorová

menuLevel = 2, menuRoute = dia/info-pre-diabetikov, menuAlias = info-pre-diabetikov, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
20. september 2023 07:17