byrokracia, tlačivoDreamstime
StoryEditor

Ako si vybaviť invalidný dôchodok

18.05.2019, 08:00
Autor:
(dia)(dia)
Žiadosť o invalidný dôchodok sa podáva v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa. Formulár žiadosti je veľmi komplikovaný, so žiadateľom ho spíše zamestnanec Sociálnej poisťovne. (2 časť)

Pri podaní žiadosti by mal mať žiadateľ všetky doklady, ktoré preukazujú, že bol dôchodkovo poistený potrebný počet rokov a že je invalidný (najmä doklady o vzdelaní, rodné listy detí, potvrdenia o zamestnaní, tlačivo „Prehliadka zisťovacia – kontrolná“ vyplnené a potvrdené ošetrujúcim lekárom).

V deň spísania celej žiadosti spravidla prebehne aj posúdenie invalidity posudkovým lekárom, ktorý pôsobí v pobočke Sociálnej poisťovne. O priebehu posúdenia zdravotného stavu sa spisuje zápisnica, ktorá sa priloží k žiadosti o invalidný dôchodok a je súčasťou spisu. Od podania žiadosti má žiadateľ právo kedykoľvek nazrieť do svojho spisu, robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie.

Pobočka spísanú žiadosť spolu s dokladmi postúpi ústrediu Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa je povinná o žiadosti rozhodnúť do 60 dní od jej podania, v obzvlášť zložitých prípadoch do 120 dní. Rozhodnutie o nároku na dôchodok a o jeho sume musí byť žiadateľovi doručené.

Invalidný dôchodok sa žiadateľovi vyplatí spätne za obdobie odo dňa vzniku invalidity. Ak však invalidita vznikla skôr ako tri roky pred podaním žiadosti o invalidný dôchodok, ten sa mu doplatí iba za obdobie týchto troch rokov.


Ak sa žiadateľ domnieva, že rozhodnutie o invalidnom dôchodku nie je správne, napríklad jeho žiadosť o invalidný dôchodok bola zamietnutá alebo nesúhlasí so stanovenou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, má právo do 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia podať proti nemu odvolanie. Odvolanie sa podáva v Sociálnej poisťovni. Pri spisovaní odvolania je vhodné držať sa faktov súvisiacich so zdravotným stavom, preukázaných lekárskymi správami. Sociálna situácia žiadateľa nie je pre posúdenie invalidity podstatná.

Zvýšenie invalidného dôchodku

Na rozdiel od starobného dôchodku, výšku invalidného dôchodku neovplyvňuje to, či je jeho poberateľ zárobkovo činný po priznaní invalidného dôchodku.
Výška invalidného dôchodku sa môže zmeniť, ak sa zmení zdravotný stav poberateľa dôchodku. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity sa posúdi opätovne, ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Trvanie invalidity skúma posudkový lekár Sociálnej poisťovne. Kontrolné lekárske prehliadky sa uskutočňujú v termíne, určenom na predchádzajúcej kontrolnej prehliadke, alebo na základe podnetu poberateľa invalidného dôchodku alebo jeho ošetrujúceho lekára.


Ak sa zdravotný stav poberateľa invalidného dôchodku zhorší, kedykoľvek môže požiadať Sociálnu poisťovňu o opätovné posúdenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Význam to má najmä pri čiastočnom invalidnom dôchodku, keď každé zvýšenie percenta poklesu znamená zvýšenie invalidného dôchodku.

 

Vzor žiadosti o opätovné posúdenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť

Sociálna poisťovňa Ústredie
Ul. 29. augusta č. 8
813 63 Bratislava

Meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko

Vec: Žiadosť o prehodnotenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na účely invalidity

Rozhodnutím č. XX zo dňa XX mi bol Sociálnou poisťovňou priznaný invalidný dôchodok vo výške XX. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola určená ako XX %. Od posúdenia môjho zdravotného stavu a nadobudnutia právoplatnosti predmetného rozhodnutia došlo k závažnému zhoršeniu môjho zdravotného stavu spočívajúcom v ....

Tieto skutočnosti preukazujem priloženými lekárskymi správami MUDr. XX zo dňa XX.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujem požiadať o opätovné posúdenie môjho zdravotného stavu a zvýšenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vo vzťahu k ochoreniu ...

V mieste dátum
____________
Podpis

JUDr. Katarína Fedorová

Uverejnené v časopise DIABETIK č. 1 (január - február 2019)

menuLevel = 2, menuRoute = dia/info-pre-diabetikov, menuAlias = info-pre-diabetikov, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
01. jún 2023 21:01