StoryEditor

Pobyt v nemocnici, sprievod chorého, radí právnička

08.02.2019, 12:00
Autor:
(dia)(dia)
Ak si to pacient želá a kapacitné možnosti zdravotníckeho zariadenia to umožňujú, môže ho blízka osoba sprevádzať počas hospitalizácie, t. j. môže byť prijatá do nemocnice spolu s pacientom.

Sprevádzanie príbuzného počas jeho hospitalizácie však nie je dôvodom na poskytnutie pracovného voľna. Rodič sprevádzajúci dieťa počas pobytu v nemocnici (ústavnom zdravotníckom zariadení) môže byť z tohto dôvodu práceneschopný a poberať nemocenské, iba ak je jeho prítomnosť v nemocnici nevyhnutná. V takomto prípade vystaví zdravotnícke zariadenie sprievodcovi na základe odporúčania ošetrujúceho lekára dieťaťa Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti s diagnózou Z 76.3. – zdravá osoba sprevádzajúca chorého.

V prípade hospitalizácie dieťaťa je možné poberať aj ošetrovné, ak ošetrujúci lekár rodičovi vystaví Potvrdenie o potrebe ošetrovania v prípade krátkej hospitalizácie na obdobie, keď je prítomnosť rodiča nevyhnutná.
Ošetrujúci lekár vystaví sprievodcovi Potvrdenie o nevyhnutnosti sprievodcu dieťaťa počas pobytu v ústavnej starostlivosti, v ktorom budú uvedené dôvody nevyhnutnosti prítomnosti rodiča počas hospitalizácie chorého dieťaťa.


Poberanie nemocenského alebo ošetrovného pri sprevádzaní dieťaťa počas hospitalizácie Sociálna poisťovňa umožní iba pri niektorých závažných chorobách, ako sú napríklad onkologické ochorenia.

Za pobyt sprievodcu v nemocnici sa platí poplatok vo výške 3,32 eura za deň, pričom prvý a posledný deň sa rátajú ako jeden deň. Rodič sprevádzajúci dieťa do veku 18 rokov prijaté na onkologickú liečbu je od platenia poplatku oslobodený. Poplatok neplatí ani rodič sprevádzajúci dieťa do troch rokov veku a dojčiaca matka hospitalizovaná s dojčaťom.

Práva príbuzného v zdravotníckom zariadení
Zdravotnú starostlivosť je možné poskytovať iba na základe informovaného súhlasu. Pacient má právo dozvedieť sa od svojho lekára všetky informácie potrebné na to, aby sa mohol rozhodnúť, či s určitým postupom pri vyšetrení alebo liečbe súhlasí.
Ak sa má zdravotná starostlivosť (ošetrenie či liečba) poskytnúť osobe mladšej ako 18 rokov, informovaný súhlas udeľuje rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa. Ak zákonný zástupca s poskytnutím určitej starostlivosti nesúhlasí, lekár ju dieťaťu nemôže poskytnúť. Zdravotnícke zariadenie sa však môže obrátiť na súd, aby svojím rozhodnutím „prelomil“ nesúhlas zástupcu. Až do rozhodnutia súdu môže dieťaťu poskytovať iba starostlivosť nevyhnutnú na záchranu jeho života.

Zákonný zástupca dieťaťa má rovnaké práva ako dospelý pacient. Môže si vybrať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (lekára, nemocnicu) pre dieťa, má právo byť informovaný o jeho zdravotnom stave, môže nahliadať do zdravotnej dokumentácie dieťaťa, robiť si z nej výpisy, odpisy a fotokópie.


Ak sa rodič domnieva, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti boli porušené práva dieťaťa, môže písomne požiadať poskytovateľa (zdravotnícke zariadenie) o nápravu. Ak poskytovateľ žiadosti nevyhovie, žiadateľ sa môže obrátiť na ďalšie kompetentné orgány – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ak ide o nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti, alebo na Slovenskú lekársku komoru či Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek, ak je dôvodom nespokojnosti správanie zdravotníckeho pracovníka. Prípadné pochybenia poskytovateľa nesúvisiace priamo s kvalitou zdravotnej starostlivosti (napríklad vyberanie poplatkov, dodržiavanie ordinačných hodín) riešia samosprávne kraje a ministerstvo zdravotníctva.

Príbuzný alebo iná osoba sprevádzajúca dospelého pacienta, ktorý nemá obmedzenú spôsobilosť na právne úkony (o obmedzení spôsobilosti rozhoduje výlučne súd), nemá právo byť informovaná o zdravotnom stave pacienta, ak si to pacient sám výslovne neželá. Základom vzťahu lekára a pacienta je jeho dôvernosť. Lekár (ale aj zdravotná sestra či iný zdravotnícky pracovník) by mal zachovávať mlčanlivosť o všetkom, čo súvisí s pacientovým zdravotným stavom a jeho liečbou, a nesmie prezradiť ani akékoľvek iné informácie, ktoré sa od pacienta dozvedel, a to ani najbližším príbuzným pacienta. Ak si pacient želá, aby konkrétni príbuzní alebo iné osoby boli informované o jeho zdravotnom stave, má to lekárovi oznámiť.


Do zdravotnej dokumentácie pacienta môžu príbuzní (alebo iné osoby) nahliadať, iba ak sú pacientom písomne splnomocnení. Do splnomocnenia stačí uviesť napríklad: Ja, dolupodpísaný XY, nar., bytom, týmto splnomocňujem XY, aby jej/mu boli v plnom rozsahu sprístupňované údaje z mojej zdravotnej dokumentácie vrátane vyhotovenia výpisov, odpisov a fotokópií. Splnomocnenie udeľujem na neurčitý čas. Ďalej je potrebné uviesť dátum a splnomocnenie podpísať, podpis musí byť overený notárom.


Po smrti pacienta sa zdravotná dokumentácia môže sprístupniť jeho manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi, ak takýchto príbuzných nemá, tak aj inej dospelej osobe, ktorá s pacientom v čase jeho smrti žila v spoločnej domácnosti (mala rovnaké bydlisko).

Ochrana v pracovných vzťahoch
Zamestnávateľ nemôže okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom na rodičovskej dovolenke, s osamelým zamestnancom (t. j. so zamestnancom, ktorý je slobodný, rozvedený alebo ovdovený), ak sa stará o dieťa mladšie ako tri roky, alebo so zamestnancom, ktorý sa osobne stará o blízku osobu, ktorá je úplne alebo čiastočne invalidná. Môže však s nimi, s výnimkou zamestnanca na rodičovskej dovolenke, skončiť pracovný pomer výpoveďou.

Zamestnávateľ nemôže dať výpoveď tehotnej zamestnankyni, zamestnancovi na materskej a rodičovskej dovolenke ani osamelému zamestnancovi, ktorí sa stará o dieťa mladšie ako tri roky, s výnimkou prípadu, keď sa zamestnávateľ ruší alebo ak zamestnanec vlastnou vinou stratil predpoklady na výkon práce (napríklad ak vodič z povolania príde o vodičský preukaz). Osamelému zamestnancovi, ktorý sa stará o dieťa mladšie ako tri roky, je možné dať výpoveď aj vtedy, ak sa zamestnávateľ premiestňuje alebo ak zamestnanec porušil pracovnú disciplínu.

Zamestnanec, ktorý sa osobne stará o blízku osobu, ktorá je prevažne alebo úplne bezvládna a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo hospitalizovaná v zdravotníckom zariadení, môže požiadať zamestnávateľa o kratší pracovný čas alebo inú úpravu pracovného času. Takejto žiadosti je zamestnávateľ povinný vyhovieť, ak mu v tom nebránia závažné prevádzkové dôvody.
Tehotná žena, žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako tri roky, osamelá žena alebo osamelý muž, ktorí sa trvale starajú o dieťa mladšie ako 15 rokov, sa môžu zamestnávať prácou nadčas len s ich súhlasom. Pracovná pohotovosť sa s nimi môže len dohodnúť, nie je možné im ju nariadiť.

JUDr. Katarína Fedorová

menuLevel = 2, menuRoute = dia/info-pre-diabetikov, menuAlias = info-pre-diabetikov, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
03. jún 2023 21:51