StoryEditor

Sociálne a právne poradenstvo pre diabetikov

09.05.2016, 20:50
V poradni sa dozviete, kedy je diabetik posúdený ako osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, kto posudzuje mieru funkčnej poruchy, aký je výsledok lekárskej posudkovej činnosti alebo ako môžete získať preukaz ŤZP a parkovací preukaz.

Kedy  je diabetik posúdený ako osoba s ťažkým zdravotným postihnutím?

 Za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 % podľa postihnutia zaradené v prílohe č. 3 k zákonu č. 447/2008 Z.z

Kto určuje a posudzuje mieru funkčnej poruchy?

Mieru funkčnej poruchy určuje posudkový lekár úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého bydliska žiadateľa.. Posudkový lekár si môže predvolať fyzickú osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak má pochybnosti o správnosti diagnostického záveru vyplývajúceho z predloženého lekárskeho nálezu alebo je potrebné overiť objektívnosť alebo úplnosť diagnostického záveru. V ostatných prípadoch posudkový lekár vykoná posúdenie bez prítomnosti posudzovanej fyzickej osoby. Pokiaľ žiadateľ má osobný  záujem na tom, aby ho posudkový lekár pozval na posúdenie zdravotného stavu, posudkový lekár je povinný ho pozvať len v prípade, ak  o to žiadateľ  písomne požiada. Pri posudzovaní zdravotného stavu posudkový lekár vychádza z aktuálneho lekárskeho nálezu Ak fyzická osoba v priebehu konania na úrade predloží ďalšiu zdravotnú dokumentáciu, ktorá nie je obsahom lekárskeho nálezu, posudkový lekár túto zdravotnú dokumentáciu posúdi a zohľadní ju v lekárskom posudku.  Lekársky nález je aktuálny, ak nie je starší ako šesť mesiacov.

Aký je výsledok lekárskej posudkovej činnosti?

Výsledkom lekárskej posudkovej činnosti je lekársky posudok, ktorý obsahuje mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, závery k jednotlivým druhom odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu. Ak fyzická osoba požiada len o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím lekársky posudok obsahuje mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, vyjadrenie, či fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na sprievodcu a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Ak fyzická osoba požiada len o vyhotovenie parkovacieho preukazu lekársky posudok obsahuje mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, vyjadrenie, či fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo či fyzická osoba má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Ako sa dá získať preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so/bez sprievodcu?

Ak posudkový lekár určí po posúdení lekárskych nálezov žiadateľovi mieru funkčnej poruchy najmenej 50%, fyzická osoba splní podmienku na vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým  zdravotným postihnutím. V prípade, ak v lekárskom posudku posudkový lekár uvedie, že má fyzická osoba mieru funkčnej poruchy najmenej 50% a je odkázaná na sprievodcu, žiadateľ splní podmienky pre vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na sprievodcu, ak je odkázaná na pomoc inej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie so spoločenským prostredím. Po splnení vyššie uvedených podmienok a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o preukaze fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo preukaze fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, bude potrebné úradu predložiť  identifikačný preukaz (OP, pas, povolenie na pobyt) a fotografiu veľkosti 3x4cm. Vyhotovenie parkovacieho preukazu je bezplatné.

Kedy mám nárok na parkovací preukaz?

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa lekárskeho posudku odkázaná  na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí, vyhotoví príslušný orgán parkovací preukaz na základe právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná na rovnakom základe s ostatnými osobami a pri rešpektovaní jej prirodzenej dôstojnosti:

  • premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a k prostriedku železničnej dopravy a späť,
  • nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a do prostriedku železničnej dopravy, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a z prostriedku železničnej dopravy alebo
  • zvládnuť z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb a v prostriedku železničnej dopravy najmä z dôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach, vertebrobasilárnej insuficiencie s ťažkými závratmi, straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti ťažkého stupňa alebo ťažkej poruchy sfinkterov.

V prípade splnenia podmienok pre vyhotovenie preukazu, po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o parkovacom preukaze, je potrebné úradu predložiť  identifikačný preukaz (OP, pas, povolenie na pobyt) a fotografiu veľkosti 3x3 cm. Vyhotovenie parkovacieho preukazu je bezplatné.

Ako si mám vybaviť preukaz ŤZP a parkovací preukaz?

V prípade záujmu o vyhotovenie preukazu  fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,  preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom a parkovacieho preukazu si fyzická osoba podá žiadosť priamo na oddelení  posudkových činnosti  Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho trvalého bydliska (ďalej „úrad“). V prípade ak má fyzická osoba trvalý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, požiada o vyhotovenie preukazu v mieste prechodného bydliska. V prípade maloletého dieťaťa podáva žiadosť o preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo parkovací preukaz rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.  Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia o zdravotnom stave fyzickej osoby lekára so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo alebo lekára so špecializáciou v odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, podať žiadosť aj iná fyzická osoba, ak je spôsobilá na právne úkony.

menuLevel = 1, menuRoute = dia, menuAlias = dia, menuRouteLevel0 = dia, homepage = true
06. jún 2023 07:55