30.09.2019, 08:00

Osamelá matka môže dávku materské poberať dlhšie

Nárok na dávku materské matke dieťaťa zaniká spravidla uplynutím 34 týždňov od jeho vzniku. Osamelá matka však môže materské poberať 37 týždňov. Ak sa nachádza v tejto situácii a chce požiadať o predĺženie materského, musí príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne ku koncu 34. týždňa poberania materského predložiť čestné vyhlásenie o osamelosti.

Osamelá matka môže dávku materské poberať dlhšie
Zdroj: pixabay.com

Okrem identifikačných údajov matky musí toto čestné vyhlásenie obsahovať dôvod jej osamelosti a informáciu, či žije v domácnosti sama alebo s inou osobou a či náklady na domácnosť uhrádza sama alebo spolu s inou osobou, resp. inými osobami.

Tlačivo – čestné vyhlásenie je v niektorých pobočkách Sociálnej poisťovne k dispozícii, spravidla si ho však poistenkyňa píše sama, neformálnym listom.

Kto je osamelou matkou? Pre úrady nestačí, že nie je vydatá...

Za osamelú sa z hľadiska poskytovania dávky materské považuje poistenkyňa, ktorá žije sama, je slobodná, ovdovená, rozvedená alebo osamelá z iných vážnych dôvodov. To však neznamená, že automaticky stačí, že matka dieťaťa nie je vydatá. Za osamelú sa pre tento účel nepovažuje, ak žije v spoločnej domácnosti napríklad s rodičmi alebo s inou osobou, napríklad s mužom, ktorý nie je jej manželom.

Nárok na predĺženie poberania materského má okrem matky aj iný poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti.

V takomto prípade sa podmienka osamelosti posudzuje rovnako, avšak nárok na materské za predlžuje z 28 týždňov na 31 týždňov od vzniku nároku na túto dávku.

Od začiatku tohto roka do konca augusta Sociálna poisťovňa vyplatila spolu 275 234 dávok materské v priemernej výške 710 eur.

(Zdroj: Sociálna poisťovňa)